Agroķīmija, Tīrums

Padoms zemniekam. Būtiskākie pārkāpumi AAL un mēslošanas līdzekļu lietošanas atbilstībā

Augu aizsardzības likumā noteiktās AAL lietošanas prasības

Augu aizsardzības likuma 7. panta pirmās daļas pirmais teikums vēsta, ka AAL atļauts laist tirgū, lietot un uzglabāt saskaņā ar regulu nr. 1107/2009, kas nosaka, ka jebkuram AAL, ko lieto, jābūt reģistrētam. Lai konkrētu AAL drīkstētu lietot Latvijas teritorijā, tam jābūt reģistrētam Latvijā Republikā reģistrēto AAL sarakstā. Nereģistrētu AAL lietošana pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja saņemta VAAD izsniegta atļauja (atļauju izsniedz uz laiku līdz 120 dienām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par AAL reģistrāciju tādu AAL ierobežotai izplatīšanai un lietošanai (kontrolējamos apstākļos), kas neatbilst reģistrācijas nosacījumiem). Ja persona vēlas lietot reģistrā iekļautu AAL kultūraugam, kam tas nav reģistrēts, jābūt VAAD atļaujai par reģistrā iekļauta AAL lietošanas jomas paplašinājumu.

Likuma 7. panta piektās daļas 1. punktā teikts, ka II reģistrācijas klases AAL atļauts lietot profesionālam AAL lietotājam, AAL operatoram vai augu aizsardzības konsultantam. Iegādāties II reģistrācijas klases AAL atļauts tikai personām, kuras normatīvo aktu kārtībā saņēmušas profesionālā AAL lietotāja apliecību darbībām ar otrās reģistrācijas klases AAL, un augu aizsardzības konsultantiem. Savukārt AAL lietošanas operatoriem atļauts tikai iesaistīties darbos ar AAL, bet viņi nav tiesīgi iegādāties un uzglabāt II reģistrācijas klases AAL. Saimniecībā, kur lieto kādus no iepriekš minētajiem AAL, obligāti jābūt personai, kurai ir derīga apliecība, kas dod tiesības lietot AAL. Ja AAL lietošana saimniecībā notiek, saņemot pakalpojumu, tad atbilstošai apliecībai jābūt pakalpojumu sniedzējam.

Apliecības izsniedz kārtībā, kāda noteikta ar Ministru kabineta (MK) 2013. gada 19. marta noteikumiem nr. 147 Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību. 9. panta trešā daļa paredz, ka personas, kuras iegādājušās AAL, atbildīgas par to uzglabāšanu aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Nav pieļaujams, ka saimniecībā bez uzraudzības atrodas pilni, pusizlietoti vai tukši AAL iepakojumi ārpus to uzglabāšanas vietas.

Savukārt 10. panta pirmajā daļā norādīts, ka personām AAL jālieto, ievērojot norādes marķējumā. Katram AAL ir apstiprināts marķējums latviešu valodā. Uz marķējuma norādīts tā nosaukums, reģistrācijas numurs un klase, preparatīvā forma, iedarbības veids, AAL darbīgās vielas un to koncentrācija līdzeklī, bīstamības zīmes, lietošanas instrukcija, informācija par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, AAL ražotājs, izgatavošanas un derīguma termiņš, kā arī var būt norādīta cita papildu informācija, kas apstiprināta uz marķējuma, reģistrējot AAL lietošanai Latvijas teritorijā. AAL lietotājs ir atbildīgs par AAL lietošanas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un AAL lietošanu saskaņā ar apstiprināto marķējumu.

MK Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi nr. 950

Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumu nr. 950 Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi 3. punkts paredz, ka AAL atļauts uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Kategoriski aizliegts tos pārbērt vai pārliet citā iepakojumā (piem., citās PET pudelēs vai vienkāršās kartona kastēs). Katram AAL marķējumā noteikti konkrēti uzglabāšanas apstākļi, kas jānodrošina; noteikts, kādā gaisa temperatūrā konkrēto AAL drīkst uzglabāt. Kā iepriekš minēts, AAL jāuzglabā aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. AAL aizliegts uzglabāt Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslā, krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē, 10 metru platā joslā ap virszemes ūdensobjektiem un aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām.

MK noteikumu 9. punkts nosaka, ka AAL atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā, nepārsniedzot norādīto devu, kā arī ievērojot marķējuma prasības par AAL atšķaidīšanu un maisījumu gatavošanu pirms lietošanas, kultūr­auga attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā, nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai un ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību. Katram AAL marķējuma tekstā ir konkrēta informācija par tā lietošanu, noteiktajiem ierobežojumiem uz vidi, bīstamību un cita informācija.

Katram AAL lietotājam ir pienākums iepazīties ar AAL marķējumu pirms tā iegādes un izvērtēt, vai, lietojot konkrēto AAL, spēs savā saimniecībā nodrošināt un ievērot visus nosacījumus, kas jāievēro, lietojot konkrēto AAL. Viens no būtiskiem ierobežojumiem uz atsevišķiem AAL ir aizliegums AAL lietot konkrētiem kultūraugiem tuvāk par 12 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kā arī īpaša uzmanība jāpievērš insekticīdiem, kuru lietošanai ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz bišu aizsardzību (piem., drošības frāze SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc plkst. 22 un pirms plkst. 5 vietās, kur ir ziedošas nezāles; kur bites aktīvi meklē barību; kultūraugos, kas izdala medus rasu).

12. punkts. Lai aizsargātu ūdens vidi un dzeramā ūdens ņemšanas vietas, AAL jālieto, ievērojot normatīvajos aktos par aizsargjoslām minētās prasības. Šī prasība kā SA pārvaldības prasība ir spēkā no 2017. gada 25. marta, tomēr lauksaimniekiem šī prasība jau ir zināma, jo VAAD to jau ir pārbaudījis arī līdz šim AAL lietošanas pārbaudēs. Ķīmiskos AAL ir aizliegts lietot 10 metru platā joslā ap virszemes ūdensobjektiem un aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām. Tāpēc, ja lauks atrodas tiešā tuvumā kādam ūdensobjektam, vēlams noskaidrot pašvaldībā, vai šis ūdensobjekts uzskatāms par tādu, uz kuru attiecas normatīvajos aktos par aizsargjoslām minētās prasības.

13. punkts. Lauk­saim­nie­kam, kurš lieto otrās reģistrācijas klases AAL, ir pienākums uzskaitīt iegādātos un izlietotos AAL. Uzskaitē par piegādātajiem AAL jānorāda AAL nosaukums, saņemtā iepakojuma lielums, iegādātā AAL daudzums un saņemšanas datums, bet uzskaitē par izlietotajiem AAL ir jānorāda kultūraugs vai objekts, kur lietots AAL; lietotā AAL nosaukums, lietotā deva, ar AAL apstrādātā teritorija un platība, kā arī datums, kad veikti AAL lietošanas darbi. Uzskaitēm nav noteikta konkrēta forma, bet jāsatur visa iepriekš minētā informācija, turklāt abas šīs uzskaites lauksaimniekam ir jāglabā vismaz trīs gadus.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops
Agro_Tops___Dece_5a265d938779d

2 Komentāri

  1. Labdien,
    Nekustamā cilvēki ir tie, kuri zina, kā, lai nāk viņu glābt, lai to līdzīgu, kad tie cieš. Šī Dāma LYSEman deva aizdevumu 50000 eiro bez manis sarežģīt uzdevumu līmenī dokumenti, ko pieprasa bankas, kas kredītu pieteikumiem. Ja jums ir finansiālās grūtībās, pateicoties tai, es tagad mana vietējā lielveikalā, tas ir mans pestītājs. Šodien es nezinu, ko darīt, tāpēc, ka ir iemesls, kāpēc es nolēmu, lai liecinātu viņa labā, jūs varat sazināties ar viņu pa e-pastu un sekot tā vadlīnijām, un jūs būsiet apmierināti ar 48 stundas maksimāli. Es varu apstiprināt, un no šī brīža tā ir noticis, ka jums ir nepieciešama aizdevuma, lūdzu, sazināties ar viņu. Tātad jūs, kas nepieciešama, piemēram, man, jūs varat rakstīt viņam un izskaidrot viņam savu situāciju, tas var jums palīdzēt, e-pasts :
    [email protected]

Pievienot komentāru