Laukos
Lauku sēta

Aicina piedalīties “Dzīvo stāstu dienās” Sēlijas novados0

Vīgantes parks, Staburaga piemiņas vieta Sēlijā. Foto – Valdis Semjonovs

Lai sekmētu Sēlijas mazo apdzīvoto vietu – “salu” ekonomisko potenciālu, izstrādājot un iedzīvinot vienotu Sēlijas lauku tūrisma produktu, Sēlijā sākušās “Dzīvo stāstu dienas”, kas ir viens no pirmajiem posmiem divu gadu ilgai aktivitāšu kopai, informē LLKC Lauku tīkls.

“Dzīvo stāstu dienas” notiek 17 Sēlijas “salās”. Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē, Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē, Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā, Salas novadā – Biržos, Sēlpilī, Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē, Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē, Jaunjelgavas novadā – Staburagā un Secē.

Pasākuma laikā katrā no salām notiek darbnīcas par iedzīvotāju vajadzībām, vēlmēm, iespējām un vietas potenciālu, gan uzklausot stāstus, gan analizējot ekspertu izstrādātas katras vietas resursu kartes.

Pēc diskusijām ekspertu komanda kopā ar ieinteresētajiem dalībniekiem apmeklē arī dažādus dabas, kultūras mantojuma, uzņēmējdarbības objektus, tiekas ar cilvēkiem un izzina pieejamos pakalpojumus, izdzīvojot katras “salas” resursus un analizējot potenciālu iekļaušanai kopējā Sēlijas tūrisma produktā.

Pasākuma mērķis nav vien tehniska tūrisma produkta izstrāde, bet ietver arī šo produktu iedzīvināšanu, nodrošinot gan seminārus un darbnīcas par dažādām jomām, gan arī pastāvīgas konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem.

“Dzīvo stāstu dienās” jo īpaši aicināti piedalīties vietējie iedzīvotāji, tāpat aicināti pievienoties arī novadu tūrisma, uzņēmējdarbības, kultūras un citi darbinieki, lauku konsultanti, plānošanas reģionu pārstāvji un ikviens cits, kas vēlas uzzināt vai iesaistīties Sēlijas salu tūrisma potenciāla pilnveidē. Pasākuma norises laiks un vieta publicēta projekta mājaslapā.

Minētās aktivitātes tiek veiktas Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekta „Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā” ietvaros.

LA.lv