Bizness, Darbs un izglītība

Apstiprina Dārzkopības institūta nolikumu

Valdība šodien apstiprinājusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas (APP) – “Dārzkopības institūts” nolikumu.

Dārzkopības institūta nolikumā teikts, ka tas ir LLU pārraudzībā esoša APP – zinātnisks institūts, kurš izveidots, saskaņā ar MK rīkojumu par APP “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”, “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts”, “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” un “Latvijas Valsts augļkopības institūts” reorganizāciju” un tas pārņem Latvijas Valsts augļkopības institūta funkcijas, personālu, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzekļus, krājumus, arhīvu, materiālās un nemateriālās vērtībās, kā arī nekustamo īpašumu un kustamo mantu.

Nolikumā minēti Dārzkopības institūta darbības virzieni. Noteikts, ka institūts darbojas saskaņā ar tā ilgtspējīgu vidējā termiņa attīstības stratēģiju, ievērojot Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu, šo nolikumu un citus spēkā esošus normatīvos aktus, kas tam ir saistoši. Minētas arī institūta veicamās funkcijas atbilstoši tā vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstības stratēģijai un ikgadējam darbības plānam un gadskārtējam budžetam. Tāpat nolikumā noteiktas institūta tiesības šo funkciju īstenošanai.

Nolikumā arī noteikts, ka institūta pārvaldes un lēmējinstitūcijas ir Dārzkopības institūta direktors, kā arī Zinātnieku pilnsapulce un Zinātniskā padome, kuru tiesības un pienākumi attiecīgajā nolikumā ir definēti.

Par Dārzkopības institūta darbības tiesiskumu ir atbildīga Institūta zinātniskā padome un direktors. Institūta zinātniskās padomes un direktora lēmumus var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dārzkopības institūta darbību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārrauga LLU, kurai institūts iesniedz gada pārskatu. Dārzkopības institūta audits tiek veikts atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. LLU savu pienākumu veikšanai ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju par Dārzkopības institūta darbību. Savukārt institūtam jāsagatavo gada publisko pārskatu, kuru jāiesniedz un jāpublicē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Tāpat nolikumā minēts, ka nolūkā koordinēt institūta mērķu īstenošanu izveido Dārzkopības institūta Nacionālo konsultatīvo padomi, nosakot, kādu institūciju pārstāvjiem padomē jābūt un kā tā darbojas. Starptautiskā līmenī institūta mērķu īstenošanas koordinēšanai izveidota Starptautiskā zinātniskā konsultatīvā padome, kurā iekļauti triju valstu līdzīga darbības veida zinātnisko institūciju pārstāvji. Tāpat nolikumā noteikta institūta struktūra, finanšu līdzekļu avoti un tiesības.

Kā ziņots, Latvijas Valsts augļkopības institūts no 2016.gada 1.janvāra pārveidots par APP “Dārzkopības institūts” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pārraudzībā. Iestāde veidota, apvienojot Latvijas Valsts augļkopības institūtu ar Pūres dārzkopības pētījumu centru un zemnieku saimniecību “Vīnkoki”.

Pievienot komentāru