Laukos
Politika

Atbalstīs precīzās tehnoloģijas0


Liene Jansone
Liene Jansone
Foto – Dainis Bušmanis

No oktobra līdz novembrim plānots izsludināt projektu iesniegšanu ieguldījumiem materiālajos aktīvos. Pagaidām vēl nav zināms, cik liels finansējums tiks atvēlēts atbalstam lauku saimniecībām, tiek plānots apmēram tikpat, cik iepriekšējā kārtā, pastāstīja Zemkopības ministrijas (ZM) Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone.

Ar kādām būtiskākām izmaiņām jārēķinās lauksaimniekiem, atbalsta pretendentiem?

ZM plāno vairākas patīkamas izmaiņas, proti, maksimālo attiecināmo izmaksu palielināšanu produktu pārstrādei un papildu atbalsta intensitātes piešķiršanu vairākām investīcijām lauku saimniecībās, kā arī papildu projektu īstenošanas mērķus kā dzīvnieku labturība un biodrošības pasākumu īstenošana. Veiktas arī izmaiņas projektu atlases kritēriju punktos.

Jāatgādina, ka atbalstu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai var saņemt, ja krātuve ir bijusi atbilstoša un saimniecības paplašināšanās rezultātā nepieciešams to rekonstruēt vai uzcelt jaunu. Ja dzīvnieku novietnē nav ievērotas prasības saskaņā ar noteikumiem par īpašajām prasībām piesārņojošo darbību veikšanai, dzīvnieku novietnēs atbalstu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai nevarēs saņemt.

Vai sasniedzamie ekonomiskā mērķa rādītāji investīcijām samazināti līdz 5%?

Līdz šim pamatlīdzekļu iegādes gadījumā, piemēram, neto apgrozījums pretendentam trešajā gadā pēc projekta īstenošanas ir jāpalielina vismaz 10% apmērā, bet pēc plānotajām izmaiņām tas būs tikai 5% apmērā. Līdz ar to pretendentam ekonomiskā mērķa rādītāji būtu samērīgāk izpildāmi. Šī izmaiņa attieksies uz tiem projektiem, kas tiks iesniegti pēc grozījumu apstiprināšanas. Līdz šim iesniegtiem projektiem jāizpilda iepriekš noteiktie mērķi.

Ko nozīmē jaunais mērķis – uzlabot dzīvnieku labturību vai biodrošību? Vai tas nozīmē, ka varēs iegūt atbalstu arī jaunu piena govju fermu celtniecībai?

Jaunu piena govju fermu celtniecībai atbalsts tiek piešķirts tāpat kā līdz šim, ievērojot minimālo stāvvietu skaitu (50 – konvencionāliem lauksaimniekiem, 30 – bioloģiskajiem lauksaimniekiem). Papildus ekonomiskajam mērķim (piemēram, neto apgrozījuma vai fiziskā ražošanas apjoma palielināšana) un vides mērķim tiek ietverts arī dzīvnieku labturības un biodrošības mērķis, kurus izvēloties nebūs jāparedz ekonomiskais mērķis. Piemēram, būvējot govju fermu ar paaugstinātām labturības prasībām, kuras saskaņojis un atbalstījis Pārtikas un veterinārais dienests, projektā nav jāparedz neto apgrozījuma vai fiziskā ražošanas apjoma palielinājums.

Kā izpaudīsies atbalsta sniegšana kopprojektiem?

Ir plānots, ka saistīti lauksaimniecības uzņēmumi varēs iesniegt vienu kopīgu kopprojektu. Attiecināmo izmaksu apjoma aprēķināšanai tiek ņemts vērā pretendenta neto apgrozījums no pēdējā noslēgtā gada. Līdz ar to kopprojekta gadījumā saistītiem uzņēmumiem neto apgrozījumu skaitītu kopā un tādējādi ir iespēja iegādāties, piemēram, jaudīgāku tehniku, nekā tas būtu iespējams, ja katrs uzņēmums sniegtu atsevišķu projektu.

Vai ir plānotas kādas izmaiņas atbalsta intensitātē (kaut kur mazāk, kaut kur vairāk?)

Piemēram, plānojam papildus 10% biodrošības pasākumiem, ja to paredz uzņēmuma izstrādātais biodrošības pasākumu plāns, 5% graudu kaltēm, ja izmanto atjaunojamos energoresursus, 10% dārzkopības nozarē iesniegtajiem projektiem un projektiem, kuros iegādājas precīzās tehnoloģijas vai meteostacijas.

Vai vērtēšanas kritēriji saglabājas iepriekšējie?

Vērtēšanas kritērijos ir nelielas izmaiņas ieguldījumiem lauku saimniecībās un meliorācijas atjaunošanai vai pārbūvei. Piemēram, lauksaimnieks, kurš nav saņēmis līdz šim finansējumu, varēs dabūt papildu punktus, bet meliorācijas sistēmu atjaunošanai vai pārbūvei papildu punktus varēs saņemt pašvaldību iesniegtie projekti.

Vai tiesa, ka uz meliorācijas atbalstu nevarēs pretendēt, ja nav ieņēmumu no lauksaimniecības?

Plānotās izmaiņas paredz, ka meliorācijas sistēmu atjaunošanu un pārbūvi varēs veikt lauksaimnieki zemē, kura tiek izmantota lauksaimniecības produktu ražošanai. Attiecībā uz nosacījumiem par pašvaldību, valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotāju un meža īpašnieku meliorācijas sistēmu atjaunošanu vai pārbūvi izmaiņas nav paredzētas.

LA.lv