Laukos
Bio

Vai skaitīsim nezāles kartupeļu laukā? LAD atbild biozemniekiem “laukos.lv” diskusijā0

Foto LETA

Portāla laukos.lv 24.maijā rīkotajā diskusijā “Bioloģiskā vai industriālā lauksaimniecība. Par un pret” Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktorei Annai Vītolai-Helvigai tiešsaistē tika uzdota virkne zemnieku jautājumu. Ierobežotā laika dēļ daļai no tiem atbildes tika sagatavotas nedaudz vēlāk, līdz ar to skaidrojumus publicējam šodien – portālā.

Jautājums. Kādas var būt sankcijas, ja nav obligāto 200 eiro ienākumu uz vienu hektāru? Vai tiešām noņems visas subsīdijas. Mums ir gaļas liellopi un nav tik daudz ienākumu.

Atbilde. Prasība par ieņēmumiem no hektāra tiks ieviesta pakāpeniski, pirmo reizi LAD kopā ar sertificētajiem šo normu skatīs šogad. Bioloģiskajam lauksaimniekam jānodrošina minimālie ieņēmumi ne vēlāk kā otrajā saimniekošanas gadā. 2017.gadā tiem jābūt vismaz 170 eiro no hektāra, tiks skatīti ieņēmumi 2016. vai 2015.gadā. No 2018.gada ieņēmumiem no bioloģiskās lauksaimniecības jābūt vismaz 200 eiro/ha. Lauksaimniekiem nākamajā gadā būs iespēja pierādīt ieņēmumus par diviem gadiem – par 2016. un 2017. gadu, izvēlēts tiks lauksaimniekam augstākais rādītājs.

Ja pirmo reizi konstatēs, ka nav šo ieņēmumu, tad būs tikai brīdinājums, otro reizi – 10% samazinājums, un trešajā gadā tie būs 25% no bioloģiskā atbalsta apjoma.

Jautājums. Runā, ka šogad pieņems tikai tradicionālos kultūraugus ar augstām izsējas normām uz m2, vai tā ir taisnība?

Atbilde. Izsējas normas nav noteiktas. Atbalstu varēs saņemt par visām platībām, kur būs nodrošināta nepieciešamā kultūraugu biezība. Atbalstu kā līdz šim varēs saņemt visi kultūraugi, ne tikai tradicionālie kultūraugi.

Jautājums . Kas būs, ja daļā no atbalstam pieteiktā lauka nebūs noteiktā proporcija attiecībā pret nezālēm? Vai sējumus pārbaudīs pirms vai pēc miglošanas?

Atbilde. Bioloģiskajā lauksaimniecībā lauki netiek migloti! Ja laukā nebūs noteiktā kultūraugu biezība, tad lauks tiks izvērtēts kā tāds, kurā dabiski iesējušos augu īpatsvars pārsniedz 40%. Par šādiem laukiem var saņemt vienoto platību maksājumu un zaļināšanas maksājumu, bet nevar saņemt brīvprātīgi saistīto atbalstu un bioloģisko atbalstu.

Jautājums. Kā tiks pārbaudīts nezāļu īpatsvars lauku pupu sējumos? Kā tiks skaitītas nezāles sētajos zālājos?

Atbilde. Ja laukā tiks konstatēts, ka dominē pupas, tad nezāles netiks skaitītas. Kultūraugu biezību skaitot vērtē tad, ja ir šaubas. Sētajos zālājos, ja tie pretendē uz kādu no īpašajiem atbalstiem, tad deklarētajai sugai jābūt vismaz 60% salīdzinājumā ar tiem, kas iesējušies dabiski.

Jautājums. Sakiet vai kartupeļu laukā arī skaitīs nezāles?

Atbilde. Ja laukā tiks konstatēts, ka dominē kartupeļi, tad nezāles netiks skaitītas. Kartupeļu biezība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos.

Jautājums. Vai uzņemties jaunas daudzgadu saistības par to platību, kurā visu saistību periodu tiek audzēti dārzeņi, kartupeļi, augļu koki vai ogulāji var tikai jaunie lauksaimnieki, kas sāk saimniekot no nulles vai arī vecās saimniecibas, kas jau audzē bioloģisko produkciju?

Atbild
e. Jāņem vērā nosacījums atbalsta maksājumu saņemšanai:
-ja lauksaimnieks platības palielinās ne vairāk kā par 10% no aktuālās apstiprinātās BLA saistību platības, tiks uzskatīts, ka BLA saistību platība nemainās un LAD aprēķinās atbalstu par visu atbalsttiesīgo platību;
-ja lauksaimnieks daudzgadu saistību periodā to palielina vairāk kā par 10% no aktuālās apstiprinātās BLA saistību platības, LAD aprēķinās atbalstu par visu to atbalsttiesīgo platību, kas nepārsniegs 10% palielinājumu. Saistību platība netiks palielināta.
Jaunas saistības 2017.gadā var uzņemties:
-par dārzeņu, kartupeļu un ilggadīgo stādījumu platībām;
-ja 2016.g. saimniecība sertificēta pirmo reizi, bet nepieteicās atbalsta maksājumiem (par 2016.gada nosertificēto platību, bez kultūraugu ierobežojuma);
-ja 2017.g.saimniecība sertificēta pirmo reizi, lai īstenotu jauno vai mazo lauksaimnieku projektus.

Jautājums. Kāpēc ir obligāta prasība turēt lopus nelielām bioloģiskām saimniecībām, ja zemes tikai pietiek sakņkopībai un dārzkopībai? Kāpēc par to noņem subsīdijas?

Atbilde. Lopu turēšanas prasība ir tikai zālāju apsaimniekotājiem.

Jautājums. Attiecībā par brīvprātīgo saistīto atbalstu par dārzeņiem – kāpēc atbalstu var saņemt ja dārzeņus audzē 1 ha un lielākā platībā, neviss no 0,3 ha. Dārzeņus audzēju 0,78 ha.

Atbilde. Šādi atbalsta nosacījumi ir saskaņoti ar Eiropas Komisiju – ir noteikta minimālā platība, lai saņemtu brīvprātīgo saistīto atbalstu par dārzeņiem.

Jautājums. Vai tie, kas izstrādā noteikumus, paši arī ir izmēģinājuši roku lauksaimniecībā? Vai pilnībā paļaujas no pieejamās literatūras un konsultējoties ar izredzētajiem zemniekiem, kas var ieteikt tieši viņiem izdevīgus nosacījumus, kas rada sarežģījumus citiem?

Atbilde. Jebkuru normu izstrādājot un pieņemot, tiek veiktas konsultācijas gan ar lauksaimniecības nozares speciālistiem, gan ar praktizējošiem lauksaimniekiem. Viedokli var izteikt ikviens lauksaimnieks laikā, kad normas tiek skatītas lauksaimnieku organizācijās.

Pilnu 24.maija diskusijas ierakstu iespējams noskatīties laukos.lv sadaļā ” Bio”

LA.lv