Laukos
Politika

Jaunrades projektiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā būs pieejami 6,26 miljoni eiro0

Foto – LETA

No Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai uz jaunradi vērstu projektu īstenošanai lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādē būs pieejams 6,266 miljonu eiro atbalsts, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas “Sadarbība” apakšpasākumā “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai”, kur pieejamais publiskais finansējums ir 6,266 miljoni eiro. Projekti jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumus pieņems no šā gada 8.maija līdz 10.jūnijam.

Atbalsts prioritāri tiks sniegts ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas sistēmu attīstībai un efektivitātes uzlabošanai, piemēram, siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG) samazināšanai, energoefektivitātes palielināšanai, precīzās un bezatlikuma tehnoloģijas ieviešanai, samazinot mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošanu, kā arī veicinot oglekļa uzglabāšanu un CO2 piesaisti.

Tāpat atbalsts tiks sniegts pilna ražošanas cikla nodrošināšanai no primāro lauksaimniecības produktu ražotāja līdz gatavās produkcijas pārstrādātājam produkcijas pievienotās vērtības radīšanai, izmantojot vietējās izejvielas.

Atbalstīta tiks arī ekonomisko rādītāju uzlabošana lauku saimniecībās vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos un privāto mežu apsaimniekošanā, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus un pārtikas un kokmateriālu īsās piegādes ķēdes stiprināšanai, veicinot sadarbību starp vietējiem ražotājiem, lai samazinātu attālumu starp ražotāju un galapatērētāju, kā arī starpnieku skaitu un veicinātu tiešo iegādi no pārtikas ražotāja.

Projekta iesniegumus jāiesniedz tiem atbalsta pretendentiem, kuru projektu idejas iesniegumus un darba grupas Zemkopības ministrijas komisija ir izlēmusi apstiprināt. Saraksts ar apstiprinātajiem projektu idejas iesniegumiem, projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

LA.lv