Laukos
Graudkopība

Zemniekam zināšanai. Jaunumi AAL sarakstā – herbicīdi un fungicīdi0

Foto – Dainis Bušmanis

Herbicīdi
Dicash – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām, īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos. Darbīgā viela: dikamba. 2. reģ. klase. Apsmidzināt sējumus no kultūrauga trīs lapu stadijas līdz piecu lapu stadijai (AS 13-15), kad nezālēm izveidojušās 2 līdz 4 īstās lapas (AS 12-14).

Laba efektivitāte, ierobežojot vērmeļlapu ambroziju, balto balandu. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakuslaukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

l Glyfos Supreme Plus – vispārējs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un mizu, īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai. Darbīgā viela: glifosāts. 2. reģ. klase.

Apsmidzināt kviešu, miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumus pirms ražas novākšanas, graudu pilngatavības stadijā, kad mitruma daudzums graudos ir zem 30%. Ziemas un vasaras rapšu, kā arī linu sējumus apsmidzināt aptuveni divas nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma daudzums sēklās ir mazāks par 30%. Apsmidzināt zirņu, lupīnu sējumus 14 dienas pirms novākšanas, kad 75% no pākstīm ir brūnas. Tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās (zem elektropārvades līnijām, ceļmalās, dzelzceļa malās) apsmidzināt nezāles pēc to ataugšanas, kad tām ir četras piecas lapas un tās ir 10–20 cm garas.

Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus. Augsnes apstrādi var sākt 14 dienas pēc smidzināšanas.

Lai ierobežotu nezāles ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu dārzos, kā arī skuju koku jaunajos stādījumos, mežā pirms stādījumu ierīkošanas, kokaudzētavās apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus, jauno kociņu skujas un stumbrus. Smidzināt drīkst apdobes augļu kokiem, kas nav jaunāki par 2 gadiem.

Lai novērstu atvašu augšanu pēc nociršanas, apstrādāt celmus uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks labībām – 7 dienas, rapšiem, zirņiem, lupīnām – 14 dienas.

Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Roundup Gel Max – sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām. Darbīgā viela: glifosāts. 3. reģ. klase.

Atļauts izmantot grūti iznīcināmo daudzgadīgo nezāļu kā, piemēram, skābeņu, nātru, dadžu, ušņu ierobežošanai. Paredzēts arī kokaugu sārņaugu, kazenāja, atvašu augšanas novēršanai.

Preparātu atļauts izmantot platībās, kur augi netiek audzēti lietošanai pārtikā (dekoratīvo augu stādījumos, sētmalās, žogmalās, neapstrādātās platībās). Veikt atsevišķu aktīvi augošu augu apstrādi, nepieļaujot preparāta nokļuvi uz augiem, kurus nav paredzēts iznīcināt. Jāapstrādā vismaz 30% auga lapu virsmas. Pēc koku un krūmu nociršanas uzklāt preparātu visai celma virsmai. Preparāta lietošana novērš atvašu augšanu, taču nepaātrina celmu noārdīšanos. Celmu noārdīšanās notiek dabiskā ātrumā.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Augsnes apstrādi neveikt agrāk par 7 dienām.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Fungicīdi
Globaztar 250 SC – sistēmas iedarbības preparāts slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras tritikāles un auzu sējumos. Darbīgā viela: azoksistrobīns. 2. reģ. klase.

Lai ziemas un vasaras kviešos ierobežotu kviešu lapu pelēkplankumainību, kviešu lapu dzeltenplankumainību, dzelteno rūsu, kviešu plēkšņu plankumainību, apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).

Lai ziemas un vasaras miežos ierobežotu pundurrūsu, miežu lapu tīklplankumainību, stiebrzāļu gredzenplankumainību, graudzāļu miltrasu, bet rudzos stiebrzāļu gredzenplankumainību un graudzāļu miltrasu, apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpošanas beigām (AS 30-59).

Lai ziemas un vasaras tritikālē ierobežotu kviešu lapu pelēkplankumainību, kviešu plēkšņu plankumainību, graudzāļu miltrasu, kviešu lapu dzeltenplankumainību, dzelteno rūsu, stiebrzāļu gredzenplankumainību, apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).

Auzu sējumos, auzu vainagrūsas, auzu lapu brūnplankumainības ierobežošanai smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – ar dalīto devu – 2, ar pilno – 1 (minimālais nogaidīšanas laiks starp apstrādēm – 14 dienas). Nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

Atsevišķas ābeļu šķirnes ir ļoti jutīgas pret šo preparātu. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv