Laukos
Graudkopība

Jaunumi augu aizsardzības līdzekļu reģistrā0

Foto – Zanda Birze

Valsts augu aizsardzības dienests aprīlī Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļāvis piecus jaunus augu augšanas regulatorus, trīs herbicīdus, trīs fungicīdus un vienu desikantu.

Herbicīdi
CDQ SX – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un saknēm, īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos. Darbīgās vielas: metil-mersulfurons, metil-tribenurons. 2. reģ. klase. Efektīvs pret tīruma zvēri, parasto virzu, ganu plikstiņu, balto balandu, tīruma veroniku, zilo rudzupuķi, tīruma kumelīti u. c. ne­­zālēm. Ziemas kviešu, rudzu, ziemas tritikāles sējumus apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, no cerošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39), ziemas miežu – atsākoties veģetācijai, no cerošanas sākuma līdz stiebrošanas sākumam (AS 20-30). Vasaras kviešu un vasaras miežu sējumus apsmidzināt no kultūrauga cerošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39), auzu – no kultūrauga cerošanas sākuma līdz stiebrošanas sākumam (AS 20-30). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakuslaukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Graminis – sistēmas iedarbības preparāts īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos. Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P. 2. reģ. klase. Lai ierobežotu īsmūža viendīgļlapju nezāles un sārņaugus, smidzinājums veicams pēc kultūrauga sadīgšanas no labību–sārņaugu un nezāļu divu lapu stadijas līdz to cerošanas beigām (AS 12-29), bet daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles un ložņu vārpatu – no nezāļu 4–6 lapu stadijas. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakuslaukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Belkar – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām, īsmūža divdīgļapju nezāļu ierobežošanai rapšu sējumos. Var tikt lietots visās ziemas rapšu šķirnēs, izņemot šķirni ‘Quartz’. Darbīgās vielas: metil-halauksifēns, piklorams. 2. reģ. klase. Ļoti labi ierobežo ganu plikstiņu, zilo rudzupuķi, balto balandu, ķeraiņu madaru, nesmaržīgo suņkumelīti, sārto panātri, ārstniecības matuzāli, ģerānijas, tīruma nauduli, zīda magoni u. c. Apsmidzināt sējumus dalīti no kultūrauga divu lapu stadijas līdz piecu lapu stadijai (AS 12-15) un atkārtoti, ja nepieciešams, no sešu lapu stadijas līdz lapu rozetes izveidošanās beigām (AS 16-19). Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakuslaukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Augu augšanas regulatori

Bertego, Regucil, Tempo – augu augšanas regulatori graudaugiem. Darbīgā viela: etil-trineksapaks. 2. reģ. klase. Ziemas kviešu sējumus apsmidzināt pavasarī no pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 31-37), vasaras kviešu – no stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30-37). Vasaras un ziemas miežu sējumus apsmidzināt pavasarī no cerošanas beigām līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 29-37). Tritikāles un rudzu sējumus apsmidzināt pavasarī no trešā mezgla stadijas līdz attīstītas karoglapas parādīšanās stadijai (AS 33-39). Auzu sējumus apsmidzināt no stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30-32). Maksimālais apstrāžu skaits – 1. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Countdown NT
– pretveldres preparāts graudaugiem un stiebrzāļu sēklu laukos, kas samazina augu augstumu un stiprina stiebru. Darbīgā viela: etil-trineksapaks. 2. reģ. klase. Ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumus apsmidzināt no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Daudzgadīgās airenes, daudzziedu airenes, sarkanās auzenes, niedru auzenes, pļavas timotiņa, parastās kamolzāles (sēklai) sējumus apsmidzināt no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpas vai skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Corus 750 SL – pretveldes preparāts izmantošanai graudaugos. Darbīgā viela: hlormekvāta hlorīds. 2. reģ. klase. Preparāts samazina stiebru garumu, palielina izturību, tādējādi samazinot veldres risku. Apstrāde agrās miežu attīstības stadijās nesamazina stiebra garumu, bet nostiprina sakņu sistēmu un palielina produktīvo stiebru skaitu. Ziemas un vasaras kviešus, tritikāli, rudzus, miežus apsmidzināt pavasarī cerošanas stadijā līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31). Drīkst apstrādāt arī graudaugu sējumus ar daudzgadīgo stiebrzāļu un āboliņa pasēju. Auzas apsmidzina no divu mezglu stadijas līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Fungicīdi
Torero, Zoxy 250 – sistēmas iedarbības preparāti slimību ierobežošanai graudaugos un rapšos. Darbīgās vielas: azoksistrobīns. 2. reģ. klase. Labi ierobežo brūno rūsu, vidēji labi – graudzāļu miltrasu u. c. Ziemas un vasaras kviešu sējumos lietot, lai ierobežotu kviešu lapu pelēkplankumainību, brūno rūsu, graudzāļu miltrasu, kviešu lapu dzeltenplankumainību; ziemas un vasaras miežu sējumos – miežu lapu tīklplankumainību, stiebrzāļu gredzenplankumainību, pundurrūsu, graudzāļu miltrasu. Ziemas un vasaras tritikāles, kā arī ziemas un vasaras rudzu sējumos lieto, lai ierobežotu brūno rūsu un graudzāļu miltrasu. Apsmidzināt graudaugu sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59). Ziemas un vasaras rapšu sējumus, lai ierobežotu krustziežu sausplankumainību, apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69); lai ierobežotu balto puvi – profilaktiski rapšu pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapiņu nobiršanai (AS 65). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks graudaugiem – 35 dienas, rapšiem – 56 dienas. Dažas ābeļu šķirnes ir jutīgas pret azoksistrobīnu, tāpēc nedrīkst pieļaut preparāta nokļūšanu uz blakus augošajām ābelēm. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Chani 25 EW – sistēmas iedarbības preparāts slimību ierobežošanai kviešu un miežu sējumos. Darbīgā viela: tebukonazols, 2. reģ. klase. Ziemas un vasaras kviešu sējumos atļauts lietot graudzāļu miltrasas, kviešu lapu pelēkplankumainības, kviešu plēkšņu plankumainības, brūnās rūsas un vārpu fuzariozes ierobežošanai. Ziemas un vasaras miežu sējumos atļauts lietot graudzāļu miltrasas, miežu lapu tīklplankumainības, pundurrūsas un stiebrzāļu gredzenplankumainības ierobežošanai.Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas. Ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Desikanti
DQ 200 – pieskares iedarbības preparāts izmantošanai kartupeļu stādījumos, rapšu, linu un zirņu sējumos, saveldrētos lopbarībai paredzētos auzu sējumos, lopbarībai paredzētos pupu sējumos, kā arī āboliņa sēklu laukos. Darbīgā viela: dikvāts, 2. reģ. klase. Jāatceras, ka preparāts nepaātrina kultūraugu nogatavošanos, tiem jābūt gataviem. Kartupeļu stādījumus apsmidzina bumbuļu veidošanas perioda beigās, rapšus, zirņus, pupas, balto un sarkano āboliņu, linus – kad sēklas nogatavojušās, bet veldrē sakritušas lopbarības auzas graudu pilngatavības stadijā. Atļauta tikai viena apstrāde sezonā. Nogaidīšanas laiks kartupeļiem 14 dienas, rapšiem, pupām, auzām – 7 dienas, zirņiem – 10 dienas, āboliņam – 3 dienas, liniem – 20 dienas. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakuslaukam. Nepieļaut mājlopu nokļūšanu apstrādātajās platībās vismaz 24 stundas pēc apstrādes, apstrādātos salmus, stublājus, lakstus nelietot lopbarībā vai pakaišiem vismaz 4 dienas pēc apstrādes. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmaiņas lietojumā
Hussar Activ OD – herbicīda krājumus atļauts izplatīt līdz šā gada 27. septembrīm un izlietot līdz 2019. gada 27. septembrim.

Magtoxin tablet (iepriekš Magtoksīns tb) – pēc atkārtotas novērtēšanas konstatēts, ka insekticīds/akaricīds joprojām atbilst reģistrācijas nosacījumiem. Tās ir fosfīnu (PH3) izdalošas tabletes, kas paredzētas dažādu kaitēkļu apkarošanai dažādos produkcijas veidos hermētiski noslēgtās telpās (noliktavas, torņi, konteineri, vilciena vagoni, kuģu tilpnes) vai zem gāzi necaurlaidīga pārsega, kā arī tukšo noliktavu telpu apstrādei. Noliktavu kaitēkļi: graudu smecernieks, rīsu graudu smecernieks, zirņu sēklgrauzis, zāģzobu graudu vabole, sīkais miltu plakanis, žāvēto augļu svilnis, pelēkais miltu svilnis, sīkais miltu melnulis, graudu vabole. Lai ierobežotu koksnes kaitēkļus, atļauts izmantot apaļo kokmateriālu (zāģbaļķu, finierkluču, papīrmalkas, stabu, mietu, malkas), zāģmateriālu, koksnes un kokmateriālu izstrādājumu, iesaiņojamo materiālu, starpliku, šķeldas, mulčas (sasmalcināta koku miza, koksne) kūdras apstrādei.

Phostoxin tablet (iepriekš Fostoksīns tb)
– pēc atkārtotas novērtēšanas konstatēts, ka insekticīds/akaricīds joprojām atbilst reģistrācijas nosacījumiem. Tās ir fosfīnu (PH3) izdalošas tabletes, kas paredzētas dažādu kaitēkļu apkarošanai dažādos produkcijas veidos hermētiski noslēgtās telpās (noliktavas, torņi, konteineri, vilciena vagoni, kuģu tilpnes) vai zem gāzi necaurlaidīga pārsega, kā arī tukšo noliktavu telpu apstrādei.

Attila 250 SC
– atļauts lietot kā fungicīdu slimību apkarošanai graudaugos, dārzeņos u. c. kultūrās. Ziemas un vasaras kviešos atļauts lietot brūnās rūsas, dzeltenās rūsas un kviešu plēkšņu plankumainības ierobežošanai, ziemas un vasaras miežu sējumos – pundurrūsas, miežu lapu tīklplankumainības, dzeltenās rūsas, stiebrzāļu gredzenplankumainības ierobežošanai. Rudzu un tritikāles sējumos – brūnās rūsas, dzeltenās rūsas, stiebr­zāļu gredzenplankumainības ierobežošanai. Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas laiks – 35 dienas. Lai ziemas un vasaras rapšos ierobežotu krustziežu sausplankumainību, apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no rapšu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69), lai ierobežotu balto puvi – apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos no rapšu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50–60% ziedu (AS 60-65). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 21 diena. Lai kartupeļos ierobežotu kartupeļu lapu sausplankumainību, apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga bumbuļu aizmetņu veidošanās sākuma, līdz bumbuļi sasnieguši 60–70% no paredzamās masas (AS 40-47). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2, nogaidīšanas laiks – 7 dienas.

Zirņu un pupu (svaigam patēriņam, ar/bez pākstīm, graudiem) aizsardzībai pret zirņu gaišplankumu iedegu, zirņu tumšplankumu iedegu, zirņu īsto miltrasu, zirņu neīsto miltrasu un zirņu rūsu apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no pirmo ziedpumpuru parādīšanās līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Lai aizsargātu galviņkāpostus, ziedkāpostus, brokoļus, Pekinas kāpostus, Ķīnas kāpostus pret kāpostu sausplankumainību, krustziežu neīsto miltrasu, krustziežu īsto miltrasu, krustziežu baltkrevi, apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no sešu lapu stadijas, līdz kultūrauga galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14–21 diena.

Lai aizsargātu selerijas un pētersīļus, kā arī pastinakus pret seleriju lapu gaišplankumainību, burkānu lapu sausplankumainību, čemurziežu īsto miltrasu, burkānu lapu brūnplankumainību, seleriju lapu brūnplankumainību, seleriju rūsu, apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūrauga saknes attīstības sākuma, līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 40-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas. Kātu seleriju aizsardzībai apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūrauga kātu veidošanas sākuma, līdz tie sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41-49).

Kāļu un rāceņu aizsardzībai pret lapu sausplankumainībām, kā arī burkānu aizsardzībai pret burkānu lapu sausplankumainību, čermurziežu īsto miltrasu, burkānu lapu brūnplankumainību apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga saknes attīstības sākuma, līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 40-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Sīpolu un ķiploku aizsardzībai pret sīpolu neīsto miltrasu, lapu plankumainību, sīpolu kakla puvi, rūsām apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no sešu lapu stadijas, līdz 50% lapu noliekušās (AS 16-48). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Ķirbju, meloņu, arbūzu aizsardzībai pret ķirbjaugu īsto miltrasu un kvēpaino miltrasu apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no kultūrauga sešu lapu stadijas, līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 3 dienas.

Puravu aizsardzībai pret sīpolu rūsu, melno sodrējumu, lapu plankumainību, puravu neīsto miltrasu apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūrauga stublāja veidošanās sākuma, līdz tas sasniedzis šķirnei raksturīgo diametru (AS 41-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1, nogaidīšanas laiks – 21 diena.

Atļauts izmantot arī gurķu, kabaču, cukini aizsardzībai segtās platībās pret gurķu neīsto miltrasu, ķirbjaugu īsto miltrasu, kvēpaino miltrasu, gurķu kraupi, gurķu stublāju iedegu. Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūrauga sešu lapu stadijas, līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2, nogaidīšanas laiks – 3 dienas.

Tomātiem un paprikai segtās platībās atļauts lietot pret tomātu īsto miltrasu, tomātu lapu brūno pelējumu, tomātu lapu sausplankumainību, tomātiem arī pret tomātu augļu brūno puvi. Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, no kultūrauga sešu lapu stadijas, līdz augļi pilnīgi gatavi (AS 16-89). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2, nogaidīšanas laiks – 3 dienas.

Salātiem gan atklātā laukā, gan segtās platībās pret salātu neīsto miltrasu un dīgstu melnkāju apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, no sešu lapu stadijas, līdz izveidojies kultūr­auga šķirnei raksturīgais lapojuma lielums (AS 16-49). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā segtās platībās – 2, atklātā laukā – 1, nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Skuju koku
aizsardzībai pret skujbiri, lapu koku aizsardzībai pret rūsām, bērzu tumšbrūno plankumainību, sausplankumainībām, īsto miltrasu, iedegām, lapu plankumainībām apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski kokaudzētavās slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7–10 dienām. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 2.

Atļauts izmantot arī krāšņumaugu aizsardzībai gan atklātā laukā, gan segtās platībās pret rūsām, sausplankumainībām, īsto miltrasu, iedegām, lapu plankumainībām. Apsmidzināt sējumu vai stādījumu profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7–10 dienām. Krizantēmu stādījumus pret balto rūsu smidzināt profilaktiski.

Zālienus pret fuzariozi apsmidzināt rudenī profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm.

Fusilade Forte 150 EC – pēc atkārtotas novērtēšanas herbicīdu atļauts lietot arī nezāļu ierobežošanai krūmcidoniju, smiltsērkšķu, krūmmelleņu, dzērveņu, cigoriņu (sakņu), sojas, sarkanā āboliņa, baltā āboliņa, bastarda āboliņa, sarkanās auzenes, griķu, ķimeņu (sējas gadā) sējumos un stādījumos.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv