Laukos
Graudkopība

Jaunumi augu aizsardzības līdzekļu reģistrā jūnijā0

Foto – Dainis Bušmanis

Valsts augu aizsardzības dienests jūnijā augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļāvis 22 jaunus augu aizsardzības līdzekļus, tostarp astoņus herbicīdus un deviņus dzīvos organismus saturošus preparātus.

Herbicīdi
Primus 250 WG – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugos, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai. Darbīgā viela: florasulams. 2. reģ. klase.

Ziemāju labības un zālaugu sējumus var apstrādāt pavasarī uzreiz pēc veģetācijas atsākšanās. Apstrādi var veikt, kad gaisa temperatūra sasniegusi 2–3 ºC. Ierobežo šādas īsmūža divdīgļlapju nezāles: ķeraiņu madara, zilā rudzupuķe, zīda magone, dārza vējgriķis, rapsis, ganu plikstiņš, tīruma sinepes, parastā virza, tīruma kumelīte.

Ziemas kviešu, rudzu, ziemas miežu, tritikāles sējumus ar vai bez stiebrzāļu pasējas apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, no kultūrauga cerošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39), vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu sējumus ar vai bez stiebrzāļu pasējas, ganības, kā arī stiebrzāļu sējumus no kultūraugu cerošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Nevar lietot kultūrai, kam ir pākšaugu, āboliņa pasēja. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ganībās nogaidīšanas laiks lopu laišanai – viena nedēļa. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Hurler, Galistop 200 – sistēmas iedarbības preparāti īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu un ziemas miežu sējumos. Darbīgā viela: fluroksipirs. 2. reģ. klase. Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, no cerošanas sākuma līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Augstāka efektivitāte tiks sasniegta uz aktīvi augošām jaunām nezālēm siltos un mitros augšanas apstākļos, tas ir īpaši svarīgi ķeraiņu madaras ierobežošanai. Ļoti efektīvs arī pret parasto virzu. Laba efektivitāte arī pret tīruma zilausi, skaujošo panātri, tīruma neaizmirstulīti. Nelietot kultūraugiem ar āboliņa vai citu tauriņziežu pasēju. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakuslaukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Starane 333 HL, Spitfire 333 HL – sistēmas iedarbības preparāti īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemājos, vasarājos, kukurūzas sējumos. Darbīgā viela: fluroksipirs. 2. reģ. klase. Lai ierobežotu nezāles ziemas kviešos, ziemas miežos, ziemas tritikālē, rudzos, apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, no trīs sāndzinumu stadijas, līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 23-45). Lai ierobežotu nezāles vasaras kviešos, vasaras miežos un auzās – apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju, līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 13-45), savukārt, lai ierobežotu nezāles kukurūzā – apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 13-16). Jutīgas un ļoti jutīgas nezāļu sugas: ķeraiņu madara, parastā virza, tīruma neaizmirstule, dārza vējgriķis. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Gepard 50 EC
– sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām, īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos. Darbīgā viela: etil-kvizalofops-P. 2. reģ. klase. Lai ierobežotu īsmūža viendīgļlapju nezāles un labības sārņgaugus, apsmidzināt sējumus pēc kultūr­auga sadīgšanas, sākot ar labību-sārņaugu divu lapu stadiju līdz to cerošanas beigām (AS 12-29), lai ierobežotu daudzgadīgās viendīgļlapju nezāles, ložņu vārpatu – apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas no nezāļu 4–6 lapu stadijas. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakuslaukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm

Rapsan 400 SC – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un saknēm, īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai rapšu un kāpostu sējumos un stādījumos. Darbīgā viela: metazahlors. 2. reģ. klase.

Efektīvi iznīcina parasto rudzu smilgu, tīruma laps­asti, maura skareni, parasto virzu, nesmaržīgo suņkumelīti, tīruma veroniku, sārto panātri, lauka magoni, vējgriķi u. c.

Ziemas un vasaras rapšu, ripšu un sinepju sējumus apsmidzināt pēc sējas (AS 00-09) vai pēc rapšu sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10-18) nezāļu dīgšanas laikā vai, vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju. Savukārt galviņkāpostu, ziedkāpostu, Briseles kāpostu, brokoļu, lopbarības kāpostu, Pekinas kāpostu un Ķīnas kāpostu sējumus apsmidzināt pēc kultūrauga sējas vai stādījumus 8–10 dienas pēc kultūrauga izstādīšanas līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS16). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Rapsan Plus SC – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un saknēm, īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos. Darbīgās vielas: metazahlors, kvinmeraks. 2. reģ. klase. Apsmidzināt sējumus pēc sējas (AS 00-09) vai pēc rapšu sadīgšanas līdz 4 lapu stadijai (AS 10-14) nezāļu dīgšanas laikā vai, vēlākais, nezāļu dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju. Ļoti jutīgi pret preparātu ir ķeraiņu madara, ganu plikstiņš, parastā virza, maura skarene, tīruma veronika u. c. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakuslaukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, kā arī 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv