Laukos
Graudkopība

Septiņi šīsvasaras jaunumi augu aizsardzības līdzekļu sarakstā0

Šovasar augu aizsardzības līdzekļu (AAL) reģistrā iegrāmatoti četri jauni herbicīdi, savukārt anulēti trīs, informē Augu Aizsardzības dienestā.

Herbicīdi

DMA 600 H – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām. Darbīgā viela – 2,4–D. 2. reģ. klase. Atļauts izmantot īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.
Lai sasniegtu augstu efektivitāti, jālieto, kad nezāles ir mazas un ne vēlāk kā to 6–8 īsto lapu stadijā. Īpaši efektīvs, ierobežojot tīruma sinepi, zilo rudzupuķi, tīruma nauduli, ganu plikstiņu, balto balandu.
Ziemājos divi lietošanas varianti. Ar mazāko devu smidzinājums veicams pavasarī, atsākoties veģetācijai, no kultūrauga cerošanas sākuma līdz cerošanas beigām (AS 20–29), ar lielāko – no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32).
Vasarājos arī divi lietošanas varianti. Ar mazāko devu apsmidzināt sējumus no kultūr­auga cerošanas sākuma līdz cerošanas beigām (AS 20–29), ar lielāko – no kultūrauga cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32).
Nelietot graudaugos ar tauriņziežu pasēju. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Barca 334 SL – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, kas uzsūcas caur lapām, īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapšu sējumos. Darbīgās vielas: klopiralīds, piklorams. 2. reģ. klase.
Visefektīvāk ierobežo nezāles agrā attīstības stadijā – 2–6 lapas. Ļoti jutīgas pret preparātu ir zilā rudzupuķe, lauka ilzīte, tīruma kumelīte, tīruma usne, ārstniecības matuzāle.
Ziemas rapšos smidzinājums veicams pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās no kultūrauga rozetes izveidošanās, līdz ir labi saskatāms pirmais stublāja posms (AS 19–31). Vasaras rapšos smidzinājums veicams, sākot no kultūrauga rozetes izveidošanās, līdz ir labi saskatāms pirmais stublāja posms (AS 19–31).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei un 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Temsa SC – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un nedaudz caur saknēm. Atļauts izmantot īsmūža divdīgļlapju nezāļu un parastās gaiļsāres ierobežošanai kukurūzas sējumos. Darbīgā viela: mezotrions. 2. reģ. klase.
Ļoti jutīgs pret preparātu ir tīruma naudulis, ganu plikstiņš, baltā balanda, dārza vējgriķis, ķeraiņu madara, tīruma kumelīte, sārtā panātre. Vislabākā efektivitāte ir, lietojot preparātu šādās nezāļu augšanas stadijās: parastā gaiļsāre – BBCH 11–12, īsmūža divdīgļlapju nezāles – BBCH 12–14, ķeraiņu madara – BBCH 11.
Apsmidzināt sējumus no kultūrauga divu lapu stadijas līdz astoņu lapu stadijai (AS 12–18). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1.
Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm un 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Roundup FL 450 –
sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu un to sakņu iznīcināšanai, ko augi uzņem caur lapām un mizu. Darbīgā viela – glifosāts. 2. reģ. klase.
Apstrādājot tīrumus pēc ražas novākšanas, apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tām ir 4–5 lapas un tās ir 10–20 cm garas, papuves – nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas.
Ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu sējumos pirms pļaujas smidzinājums veicams labības pilngatavības stadijā 7 dienas pirms pļaujas. Rapšus, kad sēklu mitrums zem 30%, apstrādāt 14 dienas pirms pļaujas. Neapstrādāt sēklai paredzētos sējumus.
Ābeļu, bumbieru stādījumos nezāles apsmidzināt to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot augļu koku lapotni, stumbrus un sakņu dzinumus. Ķiršu un plūmju stādījumos nezāļu ierobežošanu veic pēc ražas novākšanas.
Skuju koku jaunajos stādījumos apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad tās ir 15–20 cm garas, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus. Lai novērstu atvašu augšanu, celmus apstrādāt uzreiz pēc krūmu vai koku nociršanas.
Lauksaimniecībā neizmantojamās platībās apsmidzināt nezāles, nevietā augošus krūmus un kokus aktīvas augšanas periodā.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nogaidīšanas periods starp smidzināšanu un augsnes apstrādi ir 24 stundas pēc viengadīgo nezāļu apstrādes un 3 dienas pēc daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu apstrādes.Jāievēro 10 m aizsargjosla līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmaiņas lietojumā

Lancelot – pēc sastāvā esošās darbīgās vielas florasulama atkārtotas apstiprināšanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota atļauja preparāta laišanai tirgū un lietošanai. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.
Lai sasniegtu augstu efektivitāti, jālieto, kad nezāles ir mazas, un ne vēlāk kā to 6–8 īsto lapu stadijā. Īpaši efektīvs, ierobežojot ķeraiņu madaras, parasto virzu, zilās rudzupuķes, dārza vējgriķi un kumelītes.
Ziemājos divi lietošanas varianti. Ar mazāko devu smidzinājums veicams pavasarī no kultūrauga trīs sāndzinumu stadijas līdz cerošanas beigām (AS 23–29), ar lielāko – no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32).
Vasarājos trīs lietošanas varianti: no kultūrauga cerošanas sākuma līdz cerošanas fāzes beigām (AS 20–29); no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32); no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30–32).
Nedrīkst lietot sējumos ar āboliņa, lucernas vai pākšaugu pasēju. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei un 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Golden Piccant 334 SL, Piccoli 334 SL – atļauts lietot kā herbicīdus īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ne tikai rapšos, bet arī vasaras ripšu sējumos ar devu 0,3 l/ha. Vasarājus apsmidzināt no kultūrauga 2 lapu stadijas līdz 4 lapu stadijai (AS 12–14), ziemājus – pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās, līdz attīstījušies pirmie ziedpumpuri, bet vēl nosegti ar lapām (AS 50). Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Harmonijs 50 š.g. – esošos herbicīda krājumus atļauts izplatīt līdz 2017. gada 14. decembrim un izlietot līdz 2018. gada 14. decembrim.

Lingo ZC, Nuflon
– anulēti linuronu saturošie herbicīdi. Esošos augu aizsardzības līdzekļu krājumus atļauts izplatīt līdz 2017. gada 3. decembrim un izlietot līdz 2018. gada 3. jūnijam.

Vairāk žurnāla Agrotops šā gada augusta numurā

LA.lv