Laukos
Graudkopība

Zemniekam zināšanai. Jaunumi augu aizsardzības līdzekļu sarakstā0

Foto-LETA

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) augu aizsardzības līdzekļu (AAL) reģistrā iekļāvis desmit ķīmiskos un četrus dzīvos organismus saturošus preparātus, vēl četriem piešķirtas atļaujas paralēlajai tirdzniecībai, bet deviņiem līdzekļiem reģistrācija anulēta.

Herbicīdi

Landmaster 360 TF, Varvar, Vagta, Rosate 360 TF – sistēmas iedarbības preparāti, ko augi uzņem caur lapām un mizu, daudzgadīgo un īsmūža nezāļu iznīcināšanai tīrumos un papuvēs, kā arī koku retināšanai mežā un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās. Darbīgā viela: glifosāts. 2. reģ. klase. Identiski Varvar un Vagta Latvijā reģistrēti augu aizsardzības līdzekļi Barbarian Super 360 un Barbarian Hi-Aktiv š.k.

Atļauts lietot nezāļu un sārņaugu ierobežošanai sējumos pirms kviešu, miežu, auzu, cieto kviešu, rapšu, eļļas linu, sinepju, zirņu, lauka pupu, cukurbiešu, kāļu, rāceņu, sīpolu, puravu sadīgšanas.

Apsmidzināt sējumus pēc tiešās sējas, pirms kultūrauga sadīgšanas. Kviešiem, miežiem, auzām un cietajiem kviešiem apsmidzināt ne vēlāk kā 72 stundas pirms kultūrauga sadīgšanas, pārējām kultūrām apsmidzināt 48 stundu laikā pēc sējas.

Kviešu, miežu, auzu, cieto kviešu sējumus pirms ražas novākšanas apsmidzināt pilngatavības stadijā, kad mitrums graudos ir zem 30% (sēklai paredzētos sējumus neapstrādāt). Nogaidīšanas laiks 7 dienas.

Rapšu, eļļas linu sējumus pirms ražas novākšanas apsmidzināt 2–3 nedēļas pirms ražas novākšanas, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma sēklās ir mazāk par 30% (sēklai paredzētos sējumus neapstrādāt). Nogaidīšanas laiks – 14 dienas.

Zirņu, lauka pupu sējumus pirms ražas novākšanas apsmidzināt, kad notiek dabiskā sēklu nogatavošanās un mitruma ir mazāk par 30% (sēklai paredzētos sējumus neapstrādāt). Nogaidīšanas laiks 7 dienas.

Lai ierobežotu nezāles tīrumos pēc ražas novākšanas, apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, kad viendīgļlapju nezāles ir vismaz 10 cm un divdīgļlapju nezālēm ir divas īstās lapas. Vārpatas ierobežošanai smidzinājums veicams, kad tai ir vismaz sešas lapas.

Zālājos smidzinājums veicams pēc ataugšanas, nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad nezālēm ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas. Arī papuvēs nezāles jāapsmidzina to aktīvās augšanas periodā, kad tām ir vismaz 3 lapas, vārpatai 4–6 lapas.

Ābeļu un bumbieru stādījumos apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, pavasarī pirms kultūrauga zaļā konusa stadijas vai pēc ražas novākšanas. Nepieļaut darba šķidruma nonākšanu uz stumbra augstāk par 30 cm no zemes vai augļu koku zariem.

Pirms koku jaunaudžu ierīkošanas mežā vai koku jaunaudzēs pēc ierīkošanas mežā apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā. Nogaidīt 7 dienas pirms jebkuriem zemes darbiem vai stādīšanas. Aizsargāt jauno kociņu skujas un stumbrus. Koku jaun­audzēs kokaugus–sārņaugus apsmidzināt no jūnija līdz augustam pēc jauno dzinumu nobriešanas un pirms lapu novecošanas, ērgļpapardes – pēc lapu atritināšanās, bet pirms novecošanās. Viršus apsmidzināt augusta beigās līdz septembra beigām, aizsargājot jauno kociņu skujas un stumbrus.

Celmus apstrādāt tūlīt pēc nociršanas vai reizē ar zāģēšanu ar speciālu zāģa sliedi no novembra līdz martam (lapu koku sulu cirkulācijas laikā nelietot). Koku retināšanai, injicējot stumbrā, apstrādāt jebkurā laika periodā, izņemot sulu tecēšanas laiku no marta līdz maijam.

Lauksaimniecībā neizmantojamās platībās, lai ierobežotu nezāles un nevietā augošus kokus un krūmus, apsmidzināt nezāles to aktīvas augšanas periodā, izvairoties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus augošām kultūrām, mauriņiem, krāšņumaugiem vai apstādījumiem.

Daudzgadīgām viendīgļlapju nezālēm pirms apstrādes ar preparātu vajadzētu būt jaunajām lapiņām, kas būtu zaļas un dzīvas. Ložņu vārpata jutīgāka ir cerošanas stadijā un kad sākuši augt jauni sakneņi. Parasti tas ir augu 5–6 lapu stadijā, kad jaunie dzinumi ir 12–15 cm. Īsmūža nezālēm apstrādes laikā jābūt aktīvi augošām, viendīgļlapju nezālēm vismaz 5 cm garām vai divdīgļlapju nezālēm vismaz divām īstajām lapām. Lielākā daļa daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu visjutīgākās pret herbicīdu apstrādi ir aktīvās augšanas laikā, kad tās ir ziedēšanas stadijā vai īsi pirms tam.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Nav pietiekami efektīvs pret uz tīruma kosu.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Quelex – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām, īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos. Darbīgās vielas: florasulams, metil–halauksifēns. 2. reģ. klase.

Ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles un rudzu sējumus apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumiem līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 23–45).

Auzu sējumus apsmidzināt ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20–32).

Vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos smidzinājumu var veikt: 1) ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 13–29); 2) ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30–45).

Efektīvs pret daudzām īsmūža divdīgļlapju nezāļu sugām, ieskaitot ķeraiņu madaru, tīruma kumelīti, aso akli, balto balandu, panātrēm, ārstniecības matuzāli, gandrenēm, tīruma pērkoni un zīda magoni. Ķeraiņu madaru var sekmīgi ierobežot arī vēlās graudaugu attīstības stadijās (AS 33–45). Nelietot preparātu sējumos ar tauriņziežu pasēju.

Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm un 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Proman – selektīvs augsnes iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur saknēm, nezāļu ierobežošanai kartupeļos. Darbīgā viela: metobromurons. 2. reģ. klase.

Lai ierobežotu īsmūža divdīgļlapju nezāles un atsevišķas īsmūža viendīgļlapju nezāles, apsmidzināt kartupeļu stādījumus pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas (AS 00–09). Ļoti laba efektivitāte, ierobežojot tīruma sinepi un sārto panātri, laba – ganu plikstiņu, balto balandu, sīkziedu galinsogu, tīruma kumelīti, parasto krustaini, parasto virzu, tīruma nauduli, maura skareni. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Pēc kartupeļu ražas novākšanas nākamajā sezonā pēc aršanas var sēt krustziežu dzimtas kultūraugus, kā arī bietes. Nav citu nosacījumu pārējo kultūr­augu sēšanai.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Onyx – selektīvs pieskares iedarbības preparāts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzā. Darbīgā viela: piridāts. 2. reģ. klase.

Apsmidzināt sējumus ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12–16) vai dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz sešu lapu stadijai (AS 12–16), atkārtoti pēc 7 dienām. Laba efektivitāte pret sīko gandreni, dalītajā apstrādē arī pret sārto panātri, parasto virzu.

Ja preparāts tiek lietots maksimālajā devā, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, ja dalīti – 20 m aizsargjoslu.

Mixin – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugos un stiebrzālēs, kā arī ganībās. Darbīgās vielas: florasulams, fluroksipirs. 2. reģ. klase.

Ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūr­auga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45), vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumus – ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 20–45). Stiebrzāļu (sēklai un lopbarībai) sējumus, kā arī ganības, kuru zelmenī stiebrzāles, apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45). Ganībās un stiebrzālēs nogaidīšanas laiks – 7 dienas, citur nav. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Efektīvi ierobežo ķeraiņu madaru, kā arī tīruma kumelīti, tīruma sinepi, saules dievkrēsliņu, sārto panātri, parasto virzu, ārstniecības mīkstpieni. Nelietot preparātu sējumos, kuriem pasējā vai kuru sastāvā ir āboliņš, lucerna vai citi tauriņziežu kultūr­augi.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm un 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Korvetto – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām, īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapšu sējumos. Darbīgās vielas: metil-halauksifens, klopiralīds. 2. reģ. klase.

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atjaunojoties veģetācijai, ar kultūrauga stublāja pagarināšanos līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30–50). Ļoti laba efektivitāte pret parasto rudzupuķi, ķeraiņu madaru, sārto panātri, skaujošo panātri, lauka magoni.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei un 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Mollo – selektīvs sistēmas iedarbības preparāts, ko augi uzņem caur lapām un saknēm, īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu un stiebrzāļu sējumos, kā arī ganībās. Darbīgā viela: florasulams. 2. reģ. klase. Identiskais Latvijā reģistrētais augu aizsardzības līdzeklis – Saracen.

Lai ierobežotu nezāles ziemas kviešu, tritikāles, rudzu, ziemas miežu, daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos un ganībās, smidzinājums veicams pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20–39). Lai ierobežotu nezāles vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos, ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39), smidzinājums veicams ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12–39). Labi ierobežo ganu plikstiņu, ķeraiņu madaru, kumelītes, tīruma neaizmirstulīti, tīruma sinepi, parasto virzu, tīruma nauduli, efejlapu veroniku, īsstaru sīkgalvīti. Var izmantot tvertnes maisījumos ar citiem herbicīdiem.

Pēc smidzināšanas ganībās jāievēro 7 dienu nogaidīšanas laiks. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1. Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm un 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Pērn 67 lietošanas pārkāpumi
2018. gadā VAAD inspektori veikuši 1860 AAL lietošanas prasību ievērošanas pārbaudes. Ražas novākšanas laikā ņemti 156 graudaugu un rapšu paraugi, tajos glifosāta atliekvielu daudzums nav pārsniegts. Pārbaužu laikā inspektori konstatējuši 67 AAL lietošanas pārkāpumus, piemēroti 25 administratīvie sodi.

– Lietoti Latvijā nereģistrēti augu aizsardzības līdzekļi – 2.

– AAL lietots kultūraugam, kuram tas nav paredzēts, – 4.

– AAL lietots, neievērojot prasības par aizsargjoslām no ūdens objektiem – 6.

– Izsmidzinot nav ievērots vēja ātrums – 1.

– Izsmidzinot līdzeklis nokļuvis blakus teritorijā, piemēram, blakus esošā kaimiņa laukā – 3.

– Lietots, neievērojot marķējumā norādīto aizliegumu to lietot dienā ziedošiem augiem – 1.

– Lietots preparāts, kam beidzies derīguma termiņš, – 1.

– Kodinātās sēklas nepārvadā iepakojumā ar uzrakstu KODINĀTS un ar kodnes vai darbīgās vielas nosaukumu speciālā sējmašīnu uzpildītājā vai sējmašīnas tvertnē – 1.

– Augu aizsardzības līdzekļi netiek uzglabāti plauktos vai uz paletēm – 2.

– Nav pareizi uzskaitīti izlietotie otrās reģistrācijas klases līdzekļi. Uzskaitē nav norādīta apstrādātā teritorija, apstrādātā platība, iepakojuma lielums, saņemšanas datums, AAL nosaukums, daudzums – 12.

– Nav veikta AAL lietošanas iekārtas pārbaude – 16.

– Nav veikta AAL lietošanas iekārtas sertifikācija – 5.

Turpinājums žurnāla Agro Tops aprīļa numurā

LA.lv