Laukos
Lauku sēta

Kā iestādīt mežu latvāņu pārņemtā zemē un vai par to pienākas atbalsts? Atbild eksperts0

Foto – Shutterstock

Jautājums. Kā iestādīt mežu latvāņu pārņemtā zemē? Tāpat kā Āfrikas cūku mēra apkarošanai, arī latvāņu apkarošanai vajadzētu piešķirt līdzekļus, jo bez atbalsta zemes īpašnieks viens pats nevar tikt galā. Gunārs Godiņš Smiltenē

Zemkopības ministrijas pārstāvji norāda, ka iesākumā jāpārliecinās vai konkrētajā zemē drīkst stādīt mežu.

Ministru kabineta noteikumos “Meža atjaunošanas , meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” teikts, ka sējot vai stādot mežu var ieaudzēt:

– ja meža ieaudzēšana nav pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām. Ja minētajos dokumentos meža ieaudzēšana nav tieši norādīta, plānotās meža ieaudzēšanas atbilstību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām precizē vietējā pašvaldībā;

– meliorētajās platībās atbilstoši Meliorācijas likumā noteiktajām prasībām;

– teritorijās, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā nav reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes.

Lai iestādītu koku stādus latvāņu pārņemtā zemē, būtu nepieciešams vispirms latvāņus ierobežot, lai tie ar savu lielo augumu nenoēnotu iestādītos jaunos kociņus. Latvāņu ierobežošanai ir noteiktas vairākas metodes, un katrs zemes īpašnieks izvērtē un izvēlas, kura no metodēm – mehāniskā, ķīmiskā, bioloģiskā vai kombinētā – ir piemērotākā konkrētajam zemes īpašumam.

Latvāņa izplatības ierobežošanas metodes ir šādas:

· mehāniskā – ietver latvāņa iznīcināšanas pasākumus, veicot mehāniskas darbības – ziedu čemura nogriešanu, centrālo rozešu izduršanu, mulčēšanu, nopļaušanu un augsnes apstrādi (aršanu, kultivēšanu, frēzēšanu, lobīšanu, ecēšanu un šļūkšanu);

· ķīmiskā – ietver latvāņa iznīcināšanas pasākumus, izmantojot augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautos līdzekļus;

· bioloģiskā – ietver latvāņa iznīcināšanas pasākumus, izmantojot noganīšanu;

· kombinētā – ietver latvāņa iznīcināšanas pasākumu kopumu, kas papildina viens otru vai nav lietojami atsevišķi.

Pēdējo gadu laikā labas atsauksmes ir ieguvusi Integrētās audzēšanas skolas atklātā integrētā metode latvāņu ierobežošanā, izmantojot selektīvas iedarbības herbicīdu. Sīkāk informāciju var skatīt http://www.ias.lv/sites/default/files/latvani_sa_2016_janv.pdf

Savukārt saistībā ar iespēju piešķirt atbalstu ZM pārstāve Viktorija Straujupe norāda, ka šāds atbalsts patlaban nav pieejams.

Atbalstu var piešķirt, lai veicinātu lauksaimniecības produkcijas ražošanu ar nosacījumu, ka zeme ir labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, tostarp brīva no invazīvajām augu sugām.

Vienlaikus ministrijā norāda, ka atsevišķas pašvaldības piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides zemes īpašniekiem, kas apkaro latvāni, līdz ar to par šādu iespēju jāpainteresējas savā pašvaldībā.

LA.lv