Laukos
Lauku sēta

Kā iznomāt mantotu lauksaimniecības zemi? Atbild eksperts 0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – LETA

Jautājums. Jaunajā gadā gribētu iznomāt zemi, ko esmu mantojusi no vecākiem, jo pati ar lauksaimniecību nodarboties neplānoju. Kā to nokārtot? Vai pietiek ar mutisku vienošanos, ja ieinteresētu nomnieku esmu jau atradusi? Inese Madonas novadā

Ja vēlaties iznomāt savu īpašumu, jāslēdz nomas līgums, kur obligāti jāiekļauj nosacījumi par termiņu (tas var būt konkrēts vai beztermiņa) un nomas maksu, paredzot arī samaksas termiņu un kārtību. Šajā dokumentā derētu ierakstīt, kas notiks, ja nomas maksu noteiktajā laikā nesaņemsiet (parasti šādos gadījumos mēdz noteikt konkrētu sodanaudu par katru nokavēto dienu). Vispārpieņemta nomas maksas aprēķina metode ir procentu noteikšana no zemes kadastrālās vērtības, taču īpašniekam ir tiesības to noteikt arī pēc kādiem citiem kritērijiem.

Ja nomas līgumu slēgsiet uz ilgāku laiku, tad tajā noteikti jāiekļauj punkts par to, ka nomas maksa var mainīties (jānosaka, kādos gadījumos to var darīt, piemēram, ja mainās iznomātā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība). Vajadzētu arī vienoties, kurš maksās zemes nodokli, precizēt nomātā īpašuma izmantošanas mērķi.

Svarīgi dokumentā ierakstīt, kādos gadījumos īpašnieks var pārtraukt līguma darbību, piemēram, ja nomnieks nemaksā līgumā noteikto nomas maksu, bojā iznomāto īpašumu utt. Nomas tiesības ir tikai lietošanas, nevis valdījuma vai īpašuma tiesības – tas nozīmē, ka nomnieks bez īpašnieka ziņas nevar rīkoties ar zemi kā ar savu.

Zemes nomas līgums ir jāslēdz rakstveidā. Ja nevarat vienoties par līguma nosacījumiem, jādodas uz tiesu vai arī jāmeklē cits nomnieks.

LA.lv