Laukos
Bizness

Lielākie mežu īpašnieki publiskojuši zemes vienību robežas0


Pieaugusi ātraudzīgo apšu audze
Pieaugusi ātraudzīgo apšu audze
Foto LVM

AS “Latvijas valsts meži” (LVM), SIA “Latvijas Finieris mežs” un SIA “Bergvik Skog”, kuru īpašumā, valdījumā un apsaimniekošanā ir gandrīz 30% Latvijas teritorijas, nolēmuši publiskot un padarīt brīvi pieejamu ģeotelpisko informāciju par savām zemes vienībām un meža nogabaliem.

Uzņēmumi uzskata, ka jebkuram iedzīvotājam un uzņēmumam Latvijā būtu jābūt brīvi pieejamai informācijai par zemes vienību robežām, īpašniekiem, kā arī meža nogabalu robežām.

Kā informē LVM, meža apsaimniekošanas uzņēmuma saimnieciskās darbības plānošanas pamata vienības ir zemes īpašumi un tajos esošie meža nogabali, kurus uztur attiecīgi Valsts zemes dienests un Valsts meža dienests. Zemes vienību ģeotelpiskās un raksturojošās informācijas saņemšana no Valsts zemes dienesta ir maksas pakalpojums, līdz ar to informācijas iegūšana par saviem zemes īpašumiem lieliem zemju īpašniekiem ir ievērojams finansiāls apgrūtinājums.

Minētās informācijas ierobežota pieejamība apgrūtina uzņēmumu saimniecisko darbību, informācijas apmaiņas iespējas, kā arī ierobežo uz šiem datiem balstītu IT risinājumu izstrādi, kas veicinātu saimnieciskās darbības efektivitāti dažādu nozaru uzņēmumiem.

LVM savas saimnieciskās darbības atbalstam izstrādā ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijas (ĢIT) jau daudzus gadus un uztur vienu no lielākajām ĢIT platformām un ģeotelpisko datu bāzēm Latvijā. Šo platformu un pakalpojumus izmanto arī tādi nozīmīgi meža apsaimniekošanas uzņēmumi kā “Latvijas Finieris mežs” un “Bergvik Skog”. Vienotas platformas izmantošana un sadarbība ļauj uzņēmumiem efektīvāk savstarpēji apmainīties ar informāciju, vienoti risināt sistēmu attīstības un datu pieejamības jautājumus, vienoti pārstāvēt uzņēmumu intereses ģeotelpisko datu un tehnoloģiju jautājumos valstī un efektīvāk sadarboties ar pakalpojumu sniedzējiem.

Ģeotelpiskie dati ir brīvi pieejami jebkuram interesentam:
– LVM ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju biznesa virziena mājaslapā: http://www.lvmgeo.lv/dati
– Latvijas atvērto datu portālā: https://data.gov.lv/lv

LA.lv