Laukos
Mežsaimniecība

LVM pētīs iespēju iestrādāt meža grants ceļos biomasas pelnus0

Foto no LA arhīva

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludina zinātnisko pētījumu konkursu “Meža biomasas pelnu iestrāde grants seguma autoceļos” uzņēmumam piederošajam aptuveni 3,1 km garam meža grants autoceļam Ropažu apkārtnē posmā Mežgaitas – Augšciems.

Kā norādīts uzņēmuma mājaslapā, LVM iepriekš veiktie pētījumi liecina, ka meža sadedzinātā biomasa jeb biokurināmā vieglie pelni ir stipra hidrauliskā saistviela, kas, pareizi tehnoloģiski iestrādāta, izmantojot optimālās proporcijas ar citiem minerāliem materiāliem, var tikt izmantota ceļu būvē.

Tomēr, lai praktiski izvērtētu šo pelnu izmantošanas iespējas un efektivitāti grants ceļos Latvijā, nepieciešams izbūvēt paraugceļu jeb pilotceļu, kurā jāsalīdzina proporcionāli dažādu biokurināmā vieglo pelnu un grants maisījumu fizikāli-mehāniskās īpašības, grants ceļus ekspluatējot ierastā kārtībā, kā arī, lai noskaidrotu šādu grants ceļu apsaimniekošanas īpatnības un ietekmi uz vidi.

Šāda ceļa izbūvei ir paredzēti divi posmi. Pirmais – tehniskā projekta izstrāde, paredzamo darbu izmaksu un materiālu aprēķins izvēlētajam grants meža autoceļa posmam, pārbūvējot ceļa klātni, iestrādājot tajā grants-biokurināmā vieglo pelnu maisījumu, kā arī izstrādājot ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumus un trīs gadu monitoringa un testēšanas programmu;

Otrs posms – izvēlētā grants meža autoceļa pārbūve atbilstoši tehniskajam projektam, ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumu īstenošana un grants meža autoceļa monitorings trīs gadu garumā (ceļa klātnes fizikāli-mehāniskie parametri, ietekme uz vidi), ieskaitot salturības mērījumus.

Balstoties uz pirmā posma rezultātiem, LVM pieņems lēmumu par pētījuma pārtraukšanu vai tā turpināšanu otrajā posmā.

Pirmo posmu paredzēts sākt šā gada jūnijā, savukārt izpildītājam atskaite jāiesniedz 2019.gada martā. Paraugceļa pārbūvi pozitīva lēmuma gadījumā paredzēts sākt 2020.gadā

Paraugceļa būvniecībai tiks izsludināts konkurss – iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 2.maijs. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un adrese: AS “Latvijas valsts meži” administratorei, Vaiņodes 1, Rīga, LV-1004.

LA.lv