Bizness, Īpašums

Mežā ierīkot lauksaimniecības zemi turpmāk būs vienkāršāk

Lai atvieglotu administratīvo procesu gadījjumos, kad īpašnieks mežā vēlas ierīkot lauksaimniecības zemes platību, valdība akceptējusi izmaiņas noteikumos “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”.

Izmaiņas nosaka, ka turpmāk vietējās pašvaldības nepieprasīs iesniegt atmežojamās meža zemes izvietojuma plānu, ko izgatavojis mērnieks, ja lauksaimniecības zemes ierīkošana plānota plantāciju mežā vai atmežošanai paredzētā platība tiek kompensēta ar ieaudzēta meža platību.

Šajos gadījumos ar atmežošanu izraisīto negatīvo seku kompensācijas aprēķināšanai zemes īpašniekam būs jāiesniedz tikai atmežojamās meža zemes skice.

Ja lauksaimniecības zemes ierīkošanu mežā kompensē ar ieaudzēta meža platību citā vietā, arī šajā gadījumā saskaņošanas process tiek veikts saskaņā ar noteikumu 10. un 11.punktu. Pašvaldība izvērtē, vai lauksaimniecības zemes ierīkošana nav paredzēta teritorijā, kas ir īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes. Ja lauksaimniecības zemes ierīkošana atbilst nosacījumiem, pašvaldība iesniegtos dokumentus nosūta Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei un Valsts meža dienestam atzinuma sniegšanai. Ja minēto institūciju atzinumi ir pozitīvi, lauksaimniecības zeme ierīkošanas process tiek turpināts atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Pašvaldība, iesniedzot Valsts meža dienestā pieprasījumu atmežošanas kompensācijas aprēķinam, pievienos darbības ierosinātāja iesniegto atmežojamās meža zemes skici.
Noteikumu projekta regulējums mazinās to zemes īpašnieku izdevumus, kuri ierīkos lauksaimniecības zemi plantāciju mežā vai atmežojamo platību lauksaimniecības zemes ierīkošanai kompensēs ar citā vietā ieaudzēta meža platību.

Noteikumu projekts izstrādāts sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienestu un biedrībām „Meža īpašnieku biedrība” un “Zemnieku saeima”.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

Pievienot komentāru