Laukos
Politika

Nākamgad zaļināšanas atbalsta nosacījumi lauksaimniekiem kļūs stingrāki0

Foto – Shutterstock

Šā gada 30. jūnijā spēkā stājās Eiropas Komisijas regulas grozījumi, kuri paredz izmaiņas maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi nosacījumu piemērošanā.

Grozījumi paredz, ka lauksaimniekiem, kam ir 15 ha vai lielāka saimniecības aramzeme, platībā, kas atbilst 5% aramzemes, no 2018. gada 1. janvāra būs jāizpilda vairākas prasības ekoloģiski nozīmīgas platības izveidē.

Līdz ar to būs aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus šādā ekoloģiski nozīmīgā platībā:
– papuvē (6 mēnešu periodā līdz 15. jūlijam);
– starpkultūru aizņemtā platībā (astoņas nedēļas noteiktajā “turēšanas” periodā no 1. septembra līdz 31. oktobrim);
– zālāju pasēja platībā pēc galvenā kultūrauga novākšanas;
– platībā, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi (augšanas periodā, kamēr kultūraugs atrodas uz lauka).

Ekoloģiski nozīmīgas platības izveidošanas vajadzībām slāpekli piesaistošus kultūraugu turpmāk varēs sēt ne tikai tīrsējā, bet arī maisījumā ar citiem kultūraugiem – graudaugiem vai stiebrzālēm. Taču vienlaikus jānodrošina, lai sējumā pārsvarā būtu slāpekli piesaistoši kultūraugi.

Kā norāda Zemkopības ministrijā, piemēram, par platību, kurā āboliņš sēts maisījumā ar stiebrzālēm, nebūs iespēja saņemt brīvprātīgi saistīto atbalstu par proteīnaugiem. Tomēr proteīnaugi, piemēram, zirņi, sēti maisījumā ar graudaugiem, būs piemēroti prasības izpildei un par šo platību varēs saņemt arī brīvprātīgi saistīto atbalstu par proteīnaugiem.

Papuve, kas deklarēta ekoloģiski nozīmīgas platības izveides prasības izpildes mērķim, jāsaglabā vismaz sešus mēnešus un vismaz līdz kārtējā gada 15. jūlijam.

Vienlaikus ir vienkāršotas vairāku veidu prasības, akcentē ministrijā.

Lai platību atzītu par ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP), ir atcelti platības ierobežojumi:
– grupā augoši kokiem, koku un krūmu puduri vai akmeņu kaudzēm,
– laukmalēm un buferjoslām,
– grāvjiem,
– dīķiem.

Piemēram, patlaban par minēto platību var deklarēt dīķi, kura platība nepārsniedz 0,1 hektāru, bet no 2018. gada šis ierobežojums tiek atcelts, tādēļ varēs deklarēt arī lielākas platības dīķus. Tomēr par ekoloģiski nozīmīgu platību tiks uzskatīta tikai tā dīķa daļa, kas nepārsniedz 0,3 hektārus.

Platuma ierobežojums atcelts arī grāvjiem. Tādējādi, ja Latvijā grāvji tiks noteikti par vienu no ENP veidiem, tad katrs grāvja metrs dos 10 kvadrātmetru ENP neatkarīgi no tā, cik plats ir grāvis.

No 2018. gada 1. janvāra tiks saīsināts to pagastu saraksts, kuru lauksaimniekiem tiek piemērots atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgas platības izveides prasības.

Tas nozīmē, ka 15 pagastos un vienā novadā, kuros līdz šim tika piemērots atbrīvojums, no nākamā gada būs jānodrošina ENP izveides prasības izpilde, un tie ir Bērzkalnes, Embūtes, Feimaņu, Ģibuļu, Ipiķu, Mazozolu, Meņģeles, Pededzes, Raiskuma, Seces, Straupes, Tīnūžu, Umurgas, Viļķenes, Zeltiņu pagasti un Ādažu novads.

Savukārt divos – Bērzaunes un Lauderu – pagastos lauksaimniekiem turpmāk tiks piemērots atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgas platības izveides prasības.

LA.lv