Laukos
Piensaimniecība

Padoms zemniekam. Standarta darbības protokols fermā – jēga tad, ja reāli lieto0

Foto: Gundega Skagale

Egils Juitinovičs, SIA Vidzemes veterinārais serviss veterinārārsts

Fermās tāpat kā citos ražošanas objektos ir jāsaskaras ar darbinieku maiņu, aizstāšanu, apmācību. Taču jārēķinās ar to, ka daudzi ražošanas procesi ir jāveic zināmā secībā, piemēram, govju slaukšana, barības sagatavošana un izdalīšana, slimo dzīvnieku aprūpe un izmeklēšana. Tāpat jāņem vērā, ka dzīvniekiem nepatīk straujas pārmaiņas un tiem izstrādājas konkrēti refleksi un pieradums.

Standarta darbības protokolā (SDP) vienkāršā, saprotamā veidā ir aprakstīta darbu secība, kā un kas ir jādara, lai paveiktu konkrēto uzdevumu.


Kāpēc ir vērts investēt SDP izstrādē

– Dzīvnieku veselības un produktivitātes celšanai. Dzīvnieki pierod pie noteiktām darbībām, un konsekventa to izpilde uzlabo to ražotspēju.

– Piena fermās (izņemot ļoti mazās) parasti ir vairāki cilvēki, kuri dara vienu un to pašu darbu. Piemēram, brīvdienās aizstāj slaucēju, teļu kopēju u. c. Ir liela iespējamība, ka katrs darīs šo darbu citādi, ja nebūs konkrēti uzrakstīts, kā tieši jādara.

– SDP ir palīgs darbiniekiem, lai pareizi izdarītu uzticēto darbu. Tas ir kā ceļvedis cilvēkam, kurš saskaras ar konkrētu situāciju, un ir nepieciešama rīcība. Iespēja paskatīties, kā jārīkojas, novērš apmulsumu, jucekli un nepareizu lēmumu pieņemšanu. Rakstīts protokols nedod nevienam darbiniekam īpašu statusu, nostiprina komandas saliedētību un spēju veikt uzticētos pienākumus precīzi un nemainīgi.

– Labi, ja darbiniekus iesaista SDP izstrādē, tas vairo darbinieku ieinteresētību un ievērojami palielinās iespējamību, ka protokoli būs vairāk piemēroti esošās fermas vajadzībām. Turklāt darbiniekiem būs arī lielāka motivācija tos pildīt.

– Labi sastādīts SDP ļoti atvieglo darbinieka apmācības procesu. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad darbiniekiem jāaizstāj citam citu un iepriekš konkrētais darbs nav veikts. Pat tad, ja fermā ir tikai viens darbinieks, sastādīt SDP atmaksājas, jo ir pēc kā vadīties, ja rodas nepieciešamība darbinieku aizstāt.

– Ja darbā pieņem cilvēku, kuram dzimtā valoda nav latviešu, iespējams, šis SDP jāsastāda arī valodā, ko darbinieks sapratīs vislabāk. Tas palīdzēs izvairīties no pārpratumiem.

– SDP atvieglo datu ievadīšanu uzskaites sistēmās. Šādi protokoli var tikt iekļauti praktiski visās datorizētās sistēmās, ko izmanto datu apstrādei piensaimniecībā. Piemēram, SDP protokols ketozei bez klīniskās saslimšanas pazīmēm, kur būs iekļauta propilēnglikola lietošana, B12 vitamīna injekcija un atkārtota ketonvielu pārbaude. Tad, ievadot SDP nosaukumu un govs numuru, programma pati atlasīs un iekļaus sarakstā konkrēto govi vajadzīgajos datumos.

– Labi sastādīts SDP slimo dzīvnieku ārstēšanai palīdzēs darbiniekiem ievērot medikamentu lietošanas kārtību un pasargās no atliekvielu nokļūšanas pienā un gaļā.

– SDP sagatavošana ir lieliska iespēja vadītājam pašam labāk iepazīt savus darbiniekus un saprast ražošanas procesus, kā arī uzlabot sadarbību ar veterinārārstu, ēdināšanas un citiem speciālistiem, kuri darbojas piensaimniecībā un tiek izmantoti kā konsultanti.

– SDP tādām svarīgām procedūrām kā injekciju veikšana un medikamentu lietošana, guļošu govju aprūpe, slaukšanas procedūra var būt kā palīgs situācijās, kas ir saistītas ar auditu veikšanu fermās gan no piena pārstrādātāju puses, gan auditos par dzīvnieku labturību vai kādu īpašu kvalitātes sertifikātu iegūšanu.

Kādām procedūrām piena fermā būtu nepieciešami SDP?

Vēlams, lai ar laiku visiem darbiem būtu SDP. Piemēram, govju slaukšanai, barošanai, guļvietu uzturēšanai kārtībā, ganāmpulka veselības vizītēm un atražošanai, dzemdību pieņemšanai, pirmpiena sagatavošanai, teļu audzēšanai. Par visiem šiem darbiem ir jābūt skaidrībai, kas ir jādara, kā jādara un kāpēc ir svarīgi tā darīt.

Sākot rakstīt SDP, veicamais darbu apjoms var būt mulsinošs un pat biedējošs. Tāpēc svarīgi ir izvirzīt prioritātes un atrast tās darbības jomas, kur atdeve būs vislielākā. Piemēram, ja ir problēmas ar paaugstinātu somatisko šūnu skaitu (SŠS) un piena kvalitāti, jāsāk ar slaukšanas procesa iekļaušanu SDP, tāpat guļvietu aprūpes SDP. Ja ir problēma ar barības sagatavošanas un izdalīšanas vienmērīgumu, jāsāk ar SDP barotāja pienākumu veikšanai. Respektīvi, jāsāk rakstīt SDP jomām, kur ir vislielākās problēmas.

Katrā fermā ir kāds cilvēks, kurš būtu vispiemērotākais, lai vadītu šo protokolu izstrādi, iesaistot padomdevējus, kuri vislabāk orientējas esošajā nozarē (veterinārārsti, agronomi, slaukšanas iekārtu speciālisti u. c.). Rakstot SDP, ir jāpatur prātā virsmērķis, kāpēc tas tiek darīts. Piemēram, viens šāds mērķis var būt – uzlikt slaukšanas aparātu tikai uz tīriem pupiem, ieskaitot pupu galus, 60–120 sekunžu laikā no pupu aizskaršanas brīža un samazināt SŠS zem 200 tūkstošiem 1 ml piena.

Aprakstot, piemēram, slaukšanas procesu, ir svarīgi, lai tiktu izdarīti konkrēti darbi noteiktā secībā un laikā ar mērķi ātri un efektīvi iegūt kvalitatīvu pienu, vienlaikus ierobežojot mikroorganismu, mastīta ierosinātāju izplatību.

Slimību ārstēšanas un medikamentu lietošanas protokolu izstrāde notiek kopā ar ganāmpulku apkalpojošo veterinārārstu, iesaistot ganāmpulka menedžeri un darbiniekus, kuri šos SDP pēc tam izpildīs.

Ganāmpulka veselības SDP konkretizē, kā atpazīt un kā rīkoties ganāmpulkā biežāk sastopamo slimību gadījumos. Ne mazāk svarīgi ir arī veterinārārstam izstrādāt SDP, kā pasargāt ganāmpulku no iespējamo slimību nokļūšanas ganāmpulkā.

SDP var noformēt atšķirīgi atkarībā no veicamo darbu apjoma un sarežģītības. Interesanti, ka atkarībā no darbinieku zināšanām un informācijas uztveršanas spējas iekļaujamais informācijas apjoms SDP var atšķirties. Tāpat šie SDP parasti dažādās fermās ir atšķirīgi, jo atšķiras tehnoloģijas. Ja ir vienkārši veicami darbi, piemēram, guļvietu aprūpe, tad parasti to uzraksta pa punktiem veicamo darbu secībā. Taču, ja SDP ir nepieciešams darbiniekam, lai pieņemtu lēmumus, kurā virzienā turpināt darbību, tad šos SDP var attēlot grafiskā formā vai skaidri norādot, kas jādara vispirms. Piemēram, kas ir svarīgāk – sniegt dzemdību palīdzību vai glābt tai pašai govij dzīvību un ārstēt piena trieku.

Lieliski var noderēt arī attēli un fotogrāfijas, piemēram, SDP klibuma gadījumā.

Tad, kad ir sagatavots SDP melnraksts, tas jāizdala visām iesaistītajām pusēm, lai sniegtu priekšlikumus un saprastu, vai šie protokoli ir skaidri un saprotami. Ja darbinieki būs iesaistīti šo procesu izstrādē, viņi veiks uzticētos pienākumus ar lielāku atbildību un ieinteresētību, kā arī jutīsies vairāk novērtēti un piederīgi komandai.

SDP katru soli vēlams sākt ar darbības vārdu (noslauc, notīri, novērtē, izmeklē utt.) un jāraksta tik skaidri, īsi un saprotami, cik iespējams. Labs kritērijs ir ar esošo ražošanas procesu nesaistīta cilvēka vērtējums – vai, izlasot šo protokolu, viņam ir skaidrība, kā konkrētais darbs darāms.

SDP ir jēga, ja to reāli lieto

Kad visas iesaistītās puses SDP ir akceptējušas, jāsāk tā reāla lietošana. Patvaļīgi šo protokolu neviens nemaina, bet, ja tāda nepieciešamība rodas, to atkal izdara, vienojoties visām pusēm.
No SDP ir reāls labums tikai tad, ja to lieto. Vislabāk sagatavotie dokumenti ir pilnīgi bezvērtīgi, ja tos nelieto un tie atrodas tikai plauktā.

Kopā ar SDP ieviešanu jārūpējas arī par darbinieku apmācību, lai nodrošinātu atbilstošas iemaņas, kas nepieciešamas šo protokolu īstenošanai. Apmācības nostiprina darbinieku izpratni un pārliecību par to, kāda ir viņa personīgā loma, veicot uzticētos darbus. Rodas arī lielāka izpratne par to, kāpēc tieši šādi darbi un šādā secībā ir jāveic. Atgādināšu, ka darbinieku zināšanas ik pa brīdim ir jāatsvaidzina, rīkojot pārrunas vai apmācības. Šādās tikšanās reizēs vienmēr ir jāatgādina par sasniedzamajiem mērķiem un to, ka tos nav iespējams īstenot bez procesā iesaistītajiem cilvēkiem. Tāpēc šādi SDP un izvirzītā pārvaldības kārtība ikvienam ir jāuztver nopietni, apzinoties savu personīgo atbildību.

Ļoti cerīgi noslēdzās kāda ganāmpulka vizīte, kur saimniecības īpašnieks kopā ar ganāmpulka menedžeri bija apņēmības pilni izveidot fermas vadības rokasgrāmatu, kas sastāvētu no SDP. Kopijas tiktu ielaminētas un noliktas redzamā vietā, kur notiek ražošanas procesi. Piemēram, SDP pirmpiena pasterizācijai – piena pasterizācijas telpā.


Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv