Laukos
Politika

Paplašina iespējas lauku atbalsta pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”0

Foto LETA

Atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” piešķirs arī dzīvnieku labturības minimuma palielināšanai un biodrošības pasākumu īstenošanai lopkopības un putnkopības novietnēs. To paredz valdības otrdien apstiprinātie grozījumi noteikumos par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

Zemkopības ministrijā (ZM) skaidro, ka šogad 9.jūnijā ZM Uzraudzības komiteja, kas pārrauga ELFLA ieviešanas gaitu, saskaņoja un apstiprināja grozījumus projektu atlases kritērijiem, kā arī grozījumus LAP. Minētos grozījumus ir akceptējusi arī Eiropas Komisija (EK), un pašlaik tiek gatavoti precizējumi LAP. Ņemot vērā minēto, turpmāk lopkopības un putnkopības sektorā iesniegtajiem projektiem dota iespēja izvēlēties jaunu sasniedzamo mērķi – palielināt dzīvnieku labturības minimumu vai īstenot novietnēs biodrošības pasākumus.

ZM uzsver – lai novērstu pārstrādes nozares izteikto jūtību pret tirgus svārstībām, sadrumstalotību produktu ražošanas un pārstrādes jomā, kā arī konkurētspējas trūkumu, nepieciešams atbalstīt stratēģiskus projektus. It īpaši tas attiecas uz atbalstu bioloģisko produktu pārstrādei un kooperācijai, kas sniedz ieguldījumus lauksaimniecības nozares attīstībai, pieaugot ražīguma līmenim. Minēto projektu īstenošanai būs iespēja palielināt pasākumā noteikto maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru, nepalielinot atbalsta intensitāti, ja par to ir vienojusies ZM Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome. Tāpēc, kā skaidro ZM, noteikumos noteiktas stratēģiska projekta pazīmes un iekļauts nosacījums, ka stratēģisku projektu attiecināmo izmaksu apmēru neierobežo, ja šāda projekta virzību atbalsta Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome.

Kooperatīvajām sabiedrībām turpmāk maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs palielināts no astoņiem miljoniem eiro līdz 10 miljoniem eiro, jo līdzšinējā pieredze ir pierādījusi, ka lauksaimniecības kooperāciju attīstībai ir nepieciešams lielāks investīciju apjoms. Pārstrādes uzņēmumiem maksimālais attiecināmo izmaksu apjoms palielināts no trīs miljoniem eiro līdz pieciem miljoniem eiro, tai skaitā kooperatīvajām sabiedrībām. Līdzšinējā pieredze ir pierādījusi, ka pārstrādes nozarē uzņēmumi un kooperatīvi attīstībai iegādājas modernas ražošanas un iepakošanas līnijas, kā arī veic ievērojamus būvniecības darbus ražošanas telpu, aukstuma novietņu vai noliktavu izveidošanai, kas prasa lielākus finanšu līdzekļus. Palielinot attiecināmo izmaksu apjomu pārstrādes uzņēmumiem un kooperatīvajām sabiedrībām, plānots stiprināt pārstrādes nozari un palielināt tās konkurētspēju vietējā un ārvalstu tirgos, informē ZM.

Jauna pārstrādes uzņēmuma izveidei, ja vismaz vienam tā valdes vai padomes loceklim ir vismaz divu gadu darba pieredze ražošanas vai apstrādes uzņēmuma vadīšanā, un tā darbības laikā uzņēmumā viena gada neto apgrozījums ir bijis vismaz 250 000 eiro un tajā nav sākts maksātnespējas process, maksimālais attiecināmos izmaksu apmērs būs 500 000 eiro. Tajā pašā laikā pretendenta maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs nedrīkstēs pārsniegt ieņēmumus trīs vai piecas reizes (atkarībā no ieguldīto investīciju veida – pamatlīdzekļu iegāde vai būvniecība). Minēto nosacījumu nepiemēros, ja projektā attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniegs 150 000 eiro. Minēto nosacījumu nepiemēros bioloģiskās shēmas operatoram, kura apsaimniekotās zemes platības pārsniedz 100 hektāru, ja projektā attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz 210 000 eiro.

Ņemot vērā, ka lauksaimniecības nozarē saimniecībām gūtie ieņēmumi ir atkarīgi no laika apstākļiem, kā arī dažādiem izaicinājumiem, piemēram, Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojuma, maksimālo attiecināmo izmaksu apmēra noteikšanai ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes ņems vērā no pretendenta pēdējiem noslēgtajiem gadiem, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju.

Tāpat grozījumi MK noteiktumos paredz iespēju iegūt papildu atbalsta intensitāti 10% apmērā pretendentiem, kas projektu īsteno biodrošības pasākumos cūkkopības un putnkopības nozarē, jo, ņemot vērā putnu gripas izplatību Eiropā un ĀCM uzliesmojumu valstī, ir nepieciešams veicināt biodrošību tieši šajās nozarēs esošajiem pretendentiem. Paredzēts arī piešķirt papildu atbalsta intensitāti 10% graudu kaltes iegādei, ja tai izmanto atjaunojamos energoresursus un 10% apmērā precīzo tehnoloģiju un meteostaciju iegādei.

Lai sekmētu investīciju atbalstu un pasākumus importa pārtikas preču aizstājošu produktu ražošanas attīstībā, grozījumos paredzēts palielināt pamata atbalsta intensitāti pārstrādes projektiem, piešķirot papildu intensitāti pretendentiem, kuri pārstrādei 90% izejvielas izmanto no savas saražotās produkcijas, kā arī piešķirot papildu atbalsta intensitāti dārzkopības nozares projektiem un graudu kombainu iegādei. Lai sekmētu jaunu pārstrādes uzņēmumu izveidi, kas projekta īstenošanas rezultātā ražos inovatīvus produktus, grozījumos paredzēta 10% papildu intensitāte arī jaunam uzņēmumam, ņemot vērā lielo aktivitāti meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai. Samazinot par 10% atbalsta intensitāti meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošanai un meliorācijas sistēmu pārbūvei vai atjaunošanai kopprojektos, finansējums pietiks pēc iespējas lielākam pretendentu skaitam, norāda ZM. Meža zemē meliorācijas sistēmu sakopšanu varēs veikt gan fiziska, gan juridiska persona.

Atbilstoši noteikumiem papildu atbalsta intensitāti 10% apmērā varēs iegūt pretendenti, kas projekta ietvaros plānotajai būvei palielina energoefektivitāti vismaz par 20%. Paredzēta iespēja arī iegūt papildu atbalsta intensitāti 10% apmērā iekārtu iegādei, ja šī iekārta palielina energoefektivitāti vismaz par 20%.

Grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv