Laukos
Politika

Plāno precizēt vairākus tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumus lauksaimniekiem0

Foto : Pixabay.com

Plāno precizēt vairākus Eiropas Savienības (ES) tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumus lauksaimniekiem. To paredz grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību, ko ceturtdien plānots nodot starpinstitūciju saskaņošanai.

Turpmāk plānots noteikt, ka atbalsta maksājumi par īscirtmeta atvasāju – apses, kārklu un baltalkšņa – audzēšanu pienākas, tos audzējot platībās, kurās nav reģistrētas meliorācijas drenu sistēmas. Tādējādi tiešo maksājumu atbalstu varēs saņemt par tādām īscirtmeta atvasāju audzēm, kas ierīkotas ar vaļējiem grāvjiem nosusinātās platībās un arī platībās, kurās meliorācijas sistēmas ir degradētas un, pamatojoties uz meliorācijas sistēmu inventarizācijas rezultātiem, izņemtas no meliorācijas kadastra informācijas sistēmas.

Tāpat grozījumi MK noteikumos paredz papildināt zālāju uzturēšanas nosacījumus ganīšanai piemērotā stāvoklī ar normu, ka par sēklaudzēšanai pašu vajadzībām izmantotu zālāju nokulšanu un attiecīgās informācijas sniegšanu Lauku atbalsta dienestā.

Tehniski precizēti arī nosacījumi dīķu atzīšanai par ekoloģiskas nozīmes platību, lai saņemtu maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, atceļot iepriekš noteikto desmit metru ierobežojumu piekrastes veģetācijai.

Jaunajiem lauksaimniekiem turpmāk vienotajā iesniegumā papildus nebūs jānorāda vārds, uzvārds un personas kods, jo Lauku atbalsta dienests praksē minēto informāciju iegūst pats un attiecīgi nosaka personas, kas atbilst maksājuma gados jauniem lauksaimniekiem saņemšanas kritērijiem.

Tehniski precizēts arī koeficients maksimālā hektāru skaita noteikšanai, par kuru lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt brīvprātīgi saistīto atbalstu par cietes kartupeļiem.

Tāpat tehniski precizēta Kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodu saraksta tabula, ņemot vērā maksājuma par apgabaliem ar dabas vai citiem specifiski ierobežojumiem pārtraukšanu. Turpmāk plānots noteikt atsevišķu kultūras kodu speltas kviešiem, ko audzē kā vasarājus un ziemājus un noteikt, ka daudzziedu viengadīgā airene sēklas ieguvei un sinepes ir atbalsttiesīgas kultūras.

Atsevišķi kodi piešķirti arī sausserdim, irbenei un tabakai, kā arī kultivēto nektāraugu saraksts papildināts ar rudzupuķi, ņemot vērā lauksaimnieku izrādīto interesi par to audzēšanu aizvien plašākās platībās.

Izmaiņas noteikumos paredz arī noteikt maksimālo finansējuma apmēru 2019.gadam katram Brīvprātīgi saistītā atbalsta (BSA) veidam. Plānotais finansējuma apmērs 2019.gadam sadalījumā pa nozarēm nemainīsies un paredzēts saskaņā ar noteikto un Eiropas Komisijai paziņoto apmēru.

Izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem vēl jāskata valdībā un iecerēts, ka tās stāsies spēkā līdz 2019.gada 20.martam.

LA.lv