Laukos
Politika

Platību maksājumu kalendārs lauksaimniekiem septembrī un oktobrī0

Foto Anita Pirktiņa

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina par veicamo pasākumu termiņiem platību maksājumu saņemšanai.

15. septembris – termiņš, kad jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

15. septembris – pēdējais datums, kad jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem (BVZ), ES nozīmes zālāji, kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei. Ja zālājs tiek izmantots biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei, tad zāle jānovāc no lauka pēc katras pļaušanas reizes, kas veikta periodā līdz 15. septembrim.

15. septembris – pēdējais datums, kad ilggadīgo stādījumu (augļu dārzi, stādaudzētavas u. c.) platībās rindstarpas, kuru platums pārsniedz 1 m, jāizpļauj vai mehāniski jāapstrādā, nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi jāaizvāc.

15. septembris – datums, līdz kuram jāapstrādā papuve. Līdz šim datumam nezālēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, tostarp zaļmēslojumam, jābūt iestrādātam augsnē.

1. oktobris – pēdējais datums, līdz kuram jānokuļ zālāji sēklaudzēšanai, kas kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei VAAD vai par attiecīgajām platībām ir iesniegts iesniegums LAD.

1. oktobris – datums, līdz kuram LAD jāiesniedz deklarācija par iepriekšējā gadā deklarēto un izmaksāto ar lauksaimniecisko darbību saistīto darba algu, nodokļus (attiecas uz personām, kurām piešķirams VPM vairāk nekā 150 000 EUR un attiecas maksājuma samazinājums).

15. oktobris – pēdējais datums, līdz kuram saimniecības pārņēmējam jāinformē LAD par saimniecības pārņemšanu un jāpieprasa atbalsta maksājumi.

31. oktobris – datums, līdz kuram LAD veic lauksaimniecības zemes (LIZ) apsekošanu. Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju pēc zemes izmantošanas veida ir LIZ vismaz 1 ha platībā.

LA.lv