Laukos
Mežsaimniecība

Rīgas mežu apsaimniekošanas plāns paredz izcirst 6100 kubikmetrus koku gadā0

Foto – Valdis Semjonovs

Pašvaldības SIA “Rīgas meži” izstrādātais plāns galvaspilsētas mežu apsaimniekošanai laika posmā no 2018.-2026.gadam paredz, ka turpmāko astoņu gadu laikā ik gadu krājas izlases ciršu veidā tiks izcirsti 6100 kubikmetri koku gadā, informēja pašvaldībā.

Krāju kopšanas ciršu uzdevums ir uzlabot paliekošo koku augšanu audzē, iegūt koksni vai ienākumus, pirms audze sasniegusi galvenās cirtes vecumu, kā arī uzlabot audzes kvalitāti, cērtot zemākas kvalitātes, nevērtīgākus, bojātus, nomāktus un slimus kokus, lai lielāko pieaugumu pēc kopšanas dotu tieši vērtīgākie koki.

Rīgas dome apstiprinājusi arī Pierīgas mežu apsaimniekošanas plānu 2018.-2026.gadam. Rīgas teritorijā esošo mežu, kas nodoti uzņēmuma apsaimniekošanā, platība ir 4365 hektāri, savukārt Pierīgas mežu platība – 2270 hektāri. Plāna izveides procesā notika arī sabiedriskā apspriešana un kopumā tika saņemti 25 iebildumi un atsauksmes gan no valsts institūcijām, gan pašvaldībām, gan arī no Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem.

Kad uzņēmuma plānus iztirzāja Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja, uzņēmuma pārstāvis Jānis Ģērmanis skaidroja, ka daudzi iedzīvotāju komentāri bijuši “vispārīgi” un saistīti ar neizpratni par plānā izmantotajiem mežsaimnieciskajiem terminiem – kopšanas cirtes un izlases cirte. Tāpat izteiktas bažas par koku ciršanas apjomiem, pieprasīts pamatojums koku ciršanas nepieciešamībai, kā arī minēta koku ciršanas laikā skarto meža celiņu sakārtošanas nepieciešamība.

Pēc Ģērmaņa teiktā, visvairāk uzklausīti pašvaldību ieteikumi un tagad plānā iekļautas, piemēram, kūdras ieguves vietas. Plānam pievienotie dokumenti gan liecina, ka neviens no privātpersonu ieteikumiem nav ņemts vērā. “Cilvēkiem mēs nosūtījām skaidrojošas atbildes uz viņu jautājumiem. Mēs skaidrojām, ka priežu cirtes ir jākopj, tām apkārt veidojot jaunas cirtes, jo priedēm vajag sauli. Es saprotu, ka tas ir grūti saprotams, taču tāda ir mežu kopšanas specifika,” teica uzņēmuma pārstāvis.

Plāns paredz, ka pilsētas teritorijā tiks veiktas tikai krājas kopšanas un galvenās izlases cirtes. Astoņu gadu periodā Rīgas mežos paredzēts nocirst vidēji 6 100 kubikmetrus gadā, kas ir 32,1% no kopējā krājas pieauguma.

Turpmākajos gados Rīgas pilsētas mežos nav paredzēta autoceļu būvniecība vai rekonstrukcija, bet autoceļu uzturēšana (ceļu greiderēšana) plānota vidēji septiņu kilometru garumā pēc vajadzības.

Tostarp pilsētas teritorijā paredzēts atjaunot mežu mākslīgi, stādot priedes tajās platībās, kurās tiks ieplānotas grupu izlases cirtes. Papildus ir paredzēts atjaunot iznīkušas audzes 5,43 hektāru platībā, no kurām 2,86 hektāri atrodas dabas parkā “Piejūra”, kur aizliegta mežsaimnieciskā darbība.

Vadoties pēc meža datiem, jaunaudžu platība ar kopšanai atbilstošu koku skaitu un augstumu patlaban Rīgā ir 50 hektāri. Plānots, ka turpmāk ik gadu šis apjoms augs vēl par pieciem hektāriem.

Kā galvenie pasākumi rekreācijas kvalitātes paaugstināšanā, kas veicami turpmākajos gados, plānos minēti – pameža kopšana iedzīvotāju intensīvi apmeklētās vietās 140 hektāru apmērā katru gadu, laipu remonts Mangaļsalā 800 metru garumā, rekreācijai piemērotu taciņu ierīkošana pēc mežsaimniecisko darbu veikšanas plānotajos mežu masīvos, kā arī atkritumu urnu, atpūtas soliņu un galdu atjaunošana un izvietošana nepieciešamajās vietās.

Ārpus Rīgas teritorijas “Rīgas meži” apsaimnieko 4311 hektārus meža platību, no kurām mežs sastāda 2270 hektārus.

Šajās teritorijās 2024.gadā meža atjaunošana paredzēta 3,4 hektāru platībā ar bērzu un viena hektāra platībā ar priežu stādiem. Sākot ar 2024.gadu kultūru kopšana paredzēta 4,4 hektāru platībā katru gadu līdz plāna darbības beigām. Šajās teritorijās jaunaudzes ik gadu plānots izveidot trīs hektāru platībā.

Galvenie pasākumi rekreācijas kvalitātes paaugstināšanā ir uzturēt kārtībā objektus un rekreācijas mežus, vācot atkritumus un nodrošinot ugunsaizsardzību un aizsardzību pret nelikumībām.

SIA “Rīgas meži” ir Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība, kas pārvalda un apsaimnieko Rīgas pašvaldības īpašumā esošās meža zemes. Plāns aptver Rīgas pašvaldības īpašumā esošos mežus un meža zemes Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 4464 hektāru platībā, kā arī atsevišķas mežu un meža zemju teritorijas 3873 hektāru platībā, kas ir Rīgas pašvaldības īpašumā, bet atrodas ārpus Rīgas pilsētas administratīvajām robežām.

LA.lv