Laukos
Politika

Vēl šonedēļ iespējams ziņot par pērnruden apartajiem bioloģiski vērtīgiem zālājiem0

Foto Anita Pirktiņa

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) atgādina, ka zemes īpašniekiem vēl līdz 30.martam ir iespējams sniegt ziņas, ja bioloģiski vērtīgo zālāju platībā notikušas izmaiņas – tas uzarts, apmežots, vai izsniegta atļauja darbībām, kuras veicot, zālājs tiks iznīcināts.

Ja lauksaimnieks būs pieteicies platību maksājumu saņemšanai par bioloģiski vērtīgu zālāju un izpildījis apsaimniekošanas nosacījumus, 2018. gadā tas saņems šādus maksājumus par vienu hektāru – vienoto platības maksājumu un papildus par 1.klases ražības zālāju vai putnu dzīvotni – 83 eiro, par 2.klases ražības zālāju – 155 eiro, par 3.klases ražības zālāju – 206 eiro.

DAP norāda, ka 4.klases ražības zālāja apsaimniekošanai pieejamais atbalsts ir 330 eiro par hektāru un vienotais platības maksājums nepienākas.

Pārvalde jau februārī izsūtīja vairākus tūkstošus informatīvu vēstuļu iedzīvotājiem, kuru īpašumos “dabas skaitīšanas” laikā konstatēts vai pārvērtēts bioloģiski vērtīgs zālājs.

Ar šo zālāju robežām var iepazīties gan Lauku atbalsta dienesta (LAD) lauku reģistra informācijas sistēmā, Pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.

Ja īpašnieks vai apsaimniekotājs piesakās LAD un saņem platību maksājumus par bioloģiski vērtīgā zālāja platību, kas LAD lauku reģistra informācijas sistēmā ir fiksēta 2018.gada februārī, tad īpašniekam vai apsaimniekotājam ir pienākums saglabāt šajā un turpmākajos gados zālāju, un to ir aizliegts apart vai pārveidot par zemi ar citu lietojuma veidu.

Ja īpašnieki vēlas saņemt atbalsta maksājumu par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu, zālāji jāapsaimnieko, tos noganot vai reizi gadā nopļaujot un zāli savācot un aizvedot.

Ja līdz brīdim, kad īpašnieks vai apsaimniekotājs tika informēts par bioloģiski vērtīgo zālāju, zemes gabalā veiktas izmaiņas, piemēram tas uzarts, apmežots, izrakts dīķis, apstiprināta būvniecības iecere, DAP aicina par to līdz 30. martam informēt, sūtot iesniegumu uz e-pasta adresi [email protected] vai pa pastu Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV- 2150. Vēstulē iesniegumā jānorāda, kādā platībā kāda veida pārveidojumi notikuši, zemes vienības kadastra numurs, lauka bloka numurs un, ja nepieciešams, jāpievieno kartogrāfiskais materiāls.

Ja lauksaimnieks līdz 30.martam nebūs paziņojis par aparto vai pārveidoto lauku, attiecīgajam laukam tiks saglabāts BVZ statuss un, ja lauksaimnieks piesakās platībmaksājumiem, šo platību turpmāk būs aizliegts apart un pārveidot par zemi citām vajadzībām.

Jau ziņots, ka ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji ir tādi, kas ir atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem un putnu dzīvotnēm, jo tajos sastopami reti augi un mēdz ligzdot vairāku aizsargājamo sugu putnu. Šāds zālājs vienlaikus ir arī bioloģiski vērtīgs zālājs lauksaimniecības zemē.
Vairāk par “dabas skaitīšanu” lasiet šeit

LA.lv