Laukos
Politika

Zivju fonda atbalsta pretendentiem būs rūpīgāk jāizstrādā projektu iesniegumi0

Foto – “BIOR”

Zivju fonda atbalsta pretendentiem būs rūpīgāk jāizstrādā projektu iesniegumi Zivju fonda atbalsta saņemšanai, paredz starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanu.

Zemkopības ministrija (ZM) MK noteikumu anotācijā norāda, ka Zivju fonda padome savā līdzšinējā darbībā ir pārliecinājusies, ka attiecīgajos MK noteikumos paredzētais minimālais punktu skaits – 40 punktu – dažos gadījumos ir ļāvis Zivju fonda atbalstu iegūt ne pārāk kvalitatīvi izstrādātiem projektiem. Tāpēc turpmāk noteikts, ka tad, ja projekts pēc projektu izvērtēšanas pabeigšanas iegūst par 45 punktiem mazāku vidējo novērtējumu, Zivju fonda padome izlems, vai atteikt piešķirt atbalstu attiecīgajam projektam. Minētais grozījums dos iespēju ar Zivju fonda līdzekļu atbalstu īstenot kvalitatīvākus un rūpīgāk izstrādātus projektus.

Tāpat turpmāk plānots novērst situācijas, kad lielākā daļa no projekta izmaksu pozīcijām neatbilst vai nesasaistās ar pasākuma mērķi. Turpmāk padome būs tiesīga izlemt atteikt piešķirt atbalstu un nevērtēt projektu, ja lielākā daļa iesniegtā projekta izmaksu sadaļā ietverto pozīciju neatbilst projekta īstenošanas mērķim, vai pretendents pieprasījis nesamērīgu finansējumu, par to vienbalsīgi izlemjot visiem Zivju fonda padomes locekļiem, kas piedalās sēdē. Izņēmums ir iesniegumi attiecībā uz stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidāciju, kuras nodarījušas zaudējumus zivju mazuļiem, kas audzēti zivju resursu mākslīgai atražošanai.

Tāpat Zivju fonda padomei būs tiesības nevērtēt projektus, ko iesnieguši pretendenti ar pēdējo divu gadu laikā pirms projekta iesniegšanas pieļautām būtiskām paviršībām Zivju fonda projektu īstenošanā, neizpildot padomes lēmumā par projekta apstiprināšanu paredzētos nosacījumus un nesasniedzot projektā paredzēto mērķi, un atteikt tiem atbalstu. Divu gadu termiņš pēc iepriekšējā projekta īstenošanas grozījumu projektā tiek paredzēts, lai prasība netiktu attiecināta uz pārāk tālā pagātnē notikušu rīcību. Noteikumos tiks papildināts to gadījumu saraksts, kad Zivju fonda padome ir tiesīga atteikt piešķirt atbalstu projekta īstenošanai un to nevērtēt.

Vienlaikus pastāvēs izņēmuma situācijas, ja iestājušies neparedzēti, no projekta īstenotāja neatkarīgi apstākļi, kad Zivju fonda padomei tiks dotas tiesības pagarināt kādu no iepriekš minētajiem termiņiem, lai nodrošinātu projektā plānoto mērķu sasniegšanu.

Grozījumu MK noteikumos mērķis ir disciplinēt Zivju fonda atbalsta pretendentus, veicinot rūpīgāk izstrādātu projektu iesniegšanu Zivju fonda atbalsta saņemšanai, un nodrošināt Zivju fonda padomes atbalstīto projektu mērķu sasniegšanu gadījumos, kad to prasa projektu īstenošanas specifika vai ir iestājušies neparedzēti, no projektu īstenotājiem neatkarīgi apstākļi.

Grozījumi MK noteikumos vēl jāapstiprina valdībai un Saeimai, un tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv