Politika, Subsīdijas

ZM: Arī šogad tiks turpināts atbalsts investīcijām lauku saimniecībās

Zemkopības ministrija informē, ka Latvijā turpinās Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) īstenošana, arī 2018.gadā mērķtiecīgi ieguldot Eiropas Savienības (ES) finansējumu ražošanas attīstībā, lauksaimnieku zināšanu pilnveidošanā un inovācijās.

Kopējais LAP finansējums 2014.-2020. gadam ir aptuveni 1,5 miljardi eiro, savukārt kopš 2014.gada ir izmaksāti jau vairāk nekā 30% finansējuma, jeb aptuveni 560 miljoni eiro.

Viens no pasākumiem, kur vērojama lauksaimnieku visaugstākā interese, ir atbalsts investīcijās lauku saimniecībās jeb pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

ZM plāno atvērt divas šā pasākuma kārtas – vienu no tām jau šogad oktobrī vai novembrī, jo rudens ir optimālākais laiks, kad gatavot un iesniegt projektus šajā lauksaimniekiem svarīgajā pasākumā.

Zemkopības ministrija 2018. gadā turpinās nodrošināt atbalstu LAP tālākai īstenošanai, sniedzot atbalstu platībmaksājumiem, kā arī apmācību un konsultāciju pasākumiem, kas dod iespējas lauksaimniekiem pilnveidot esošās un apgūt jaunas zināšanas, padarot lauksaimniecisko ražošanu Latvijā efektīvāku.

Šogad būs iespēja pieteikties LAP atbalsta “Sadarbības” pasākumiem Eiropas Inovāciju partnerību darba grupu projektu īstenošanai nozares līmenī un sadarbībai saimniecību līmenī, kas ir īpaši svarīgi inovācijām un nozares attīstības veicināšanai.

Arī pasākums “Sadarbība” ir kļuvis populārs ražotāju starpā, lauksaimniekiem sadarbībā ar zinātniekiem izstrādājot un praksē ieviešot jaunas inovatīvas lauksaimnieciskās ražošanas metodes, lai nodrošinātu lauksaimnieciskās darbības efektivitāti.

2018. gadā turpināsies projektu iesniegšana arī LEADER sabiedrības virzītas vietējās rīcības stratēģijai atbilstošos pasākumos – vietējās rīcības grupām būs iespēja pievērsties starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai. LEADER pasākumi popularitāti iemantojuši tāpēc, ka palīdz dažādot uzņēmējdarbību laukos, lauku iedzīvotājiem dod iespēju sākt uzņēmējdarbību, piemēram, nodarboties ar mājražošanu, sniegt tūrisma pakalpojumus u.c.

Plānots atvērt kārtu arī nelauksaimnieciskajā aktivitātē, veicinot uzņēmējdarbību lauku teritorijā, kā arī atbalstot lauku tūrisma un nelauksaimnieciskās ražošanas un pakalpojumu attīstību. Savukārt meža īpašnieki 2018. gadā varēs pieteikties atbalsta pasākumā ieguldījumiem meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā.

Pievienot komentāru