Laukos
Politika

ZM prasa 2,79 miljonus eiro plūdu postījumu un ārkārtas situācijas novēršanai zinātniskajās institūcijās un izglītības iestādēs0


Skats uz saimniecības ” Māras zeme” īpašumu
Skats uz saimniecības ” Māras zeme” īpašumu
Foto J.Zālītis

Zemkopības ministrija (ZM) lūdz valdību pārdalīt 2,79 miljonus eiro no iemaksām Eiropas Kopienas budžetā, lai ZM spētu operatīvi apzināt un likvidēt dabas stihiju radītus postījumus, kā arī novērst ārkārtas situāciju zinātnisko institūciju un izglītības iestāžu mācību procesam nepieciešamajā materiāltehniskajā nodrošinājumā, liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā.

Paredzēts, ka valdība šo jautājumu izskatīs otrdien, 19.septembrī.

ZM informatīvajā ziņojumā “Par neatliekamiem pasākumiem ārkārtas situāciju apzināšanā, novēršanā un mācību procesa nodrošināšanai lauksaimniecībā, pilnveidojot materiāltehnisko bāzi” norādīts, ka, apzinot situāciju lauksaimniecībā 2017.gadā, ZM ir identificējusi neatliekama atbalsta nepieciešamību nozares institūcijām, lai uzlabotu spējas operatīvi apsekot lauku saimniecības, likvidētu dabas stihiju radītos postījumus, novērstu ārkārtas situāciju zinātnisko institūciju un izglītības iestāžu mācību procesam nepieciešamajā materiāltehniskajā nodrošinājumā.

Tāpat esot nepieciešams pilnveidot materiāltehnisko bāzi dabas stihiju ietekmes mazināšanai nākotnē. Kopumā identificēti neatliekami gadījumi, kuros nepieciešamas investīcijas 2 790 000 eiro apmērā.

Finansējums VSIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” plānots, lai nodrošinātu veicamo darbu operativitāti – fizisko kontroli, situācijas konstatāciju, stāvokļa fiksēšanu, kas ir īpaši būtiski mainīgos apstākļos, norāda ZM.

Latvijas Lauksaimniecības universitātei finansējums plānots vētras seku novēršanai, kā arī darba drošības un vides prasībām atbilstošas studiju un pētniecības vides nodrošināšanai. Bulduru dārzkopības vidusskolai finansējums plānots darba drošības un vides prasībām atbilstošas mācību vides nodrošināšanai, ievērojot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Būvniecības valsts kontroles biroja un Veselības inspekcijas norādes.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtā “BIOR” īpaši intensīvas izmantošanas dēļ 2017.gadā neatgriezeniski sabojājās kritiskās infrastruktūras elementi – divas iekārtas, no kuru darbības ir atkarīga valsts pārtikas uzraudzības programmas efektivitāte. Lai nodrošinātu Pārtikas un veterinārā dienesta Robežinspekcijas pasūtījuma izpildi, kā arī analīzes pārtikas nozares uzņēmumu eksporta sertifikāta izsniegšanai, nepieciešama jaunu iekārtu iegāde, uzsver ZM.

Savukārt plūdu skartajās teritorijās kā viens no nepietiekoši funkcionējošiem elementiem ir meliorācijas sistēmas. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ekspluatē un uztur valsts meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas. Lai nodrošinātu efektīvu valsts nozīmes ūdensnoteku un aizsargdambju uzturēšanu ilgtermiņā, regulāri veicot apauguma nopļaušanu ūdensnoteku gultnēs un dambju nogāzēs, nepieciešams veikt ieguldījumus materiāltehniskās bāzes uzlabošanā, norāda ZM.

Šo iemeslu dēļ ZM lūdz valdību atbalstīt sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt ZM 2 790 000 eiro, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā”, lai risinātu konstatētās ārkārtas situācijas.

LA.lv